Štátnice a obhajoby

Poslednou podmienkou pre úspešné absolvovanie študijného programu je vykonanie štátnej skúšky (štátnice). Pristúpiť k nej môžete až po tom, ako dosiahnete predpísaný počet kreditov. Štátne …

Prerušenie štúdia

Zákon o vysokých školách je ohľadom prerušenia štúdia strohý, takže informácie hľadajte v študijnom poriadku vašej vysokej školy. Podmienky prerušenia štúdia sa môžu medzi školami …

Absolventská prax

Účelom absolventskej praxe je získať zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré zodpovedajú vzdelaniu absolventa. Príspevok na prax Príspevok môže získať len ten absolvent, ktorý má menej …

Školné

Školné patrí medzi vlastné príjmy vysokej školy. Najmenej pätinu z tohto príjmu však musia verejné a štátne vysoké školy použiť na financovanie štipendií, ako je …

Motivačné štipendium

Pravidlá pre prerozdeľovanie motivačných a ďalších príbuzných štipendií sú na centrálnej úrovni (zákon o vysokých školách) nastavené len v minimálnom rozsahu. Konkrétne postupy si určujú …

Študijný poradca

Študijný poradca alebo tútor je vašim sprievodcom štúdiom na vysokej škole. Študijný poradca je primárnou kontaktnou osobou medzi katedrou a študentom. Rieši a organizuje záležitosti …