Nové testy 2024: Prijímačky zo slovenčiny na OA

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na obchodnú akadémiu OA. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu a správne odpovede nájdete na konci stránky.

Zadanie testu

Sir Arthur Conan Doyle Na ten obraz nikdy nezabudnem (z románu Stratený svet, úryvok)

Na svitaní mi znezrady spočinula na pleci čiasi ruka. Stŕpol som a chvejúc sa na celom tele, schytil som pušku. No vzápätí som radostne vykríkol – v rannom šere sa nado mnou skláňal lord John. Bol to Roxton, no takmer som ho nepoznával. On, ktorý sa vždy správal tak pokojne a triezvo a toľko dbal o svoj zovňajšok, stál tu teraz bledý, s očami blúdiacimi sem a ta a z pŕs sa mu dral ťažký dych ako po dlhom prudkom behu. Vycivenú tvár mal doškriabanú a zakrvavenú, zo šiat viseli len zdrapy a bol bez klobúka. V údive som naňho vytriešťal oči, no nepustil ma k slovu a dal sa zbierať rozhádzané veci, pričom ma pobádal: „Chytro, kamarát, chytro! Každá minúta je drahá. Vezmite pušky – obe. Čo najviac nábojov. Napchajte si vrecká. A teraz potraviny. …“

1. Ktorý základný literárny druh predstavuje ukážka?

2. Čo je charakteristické pre literárny útvar, z ktorého je ukážka?

 • A. Veľké epické dielo, v ktorom autor zobrazuje široký okruh života a dej sa odohráva v dlhšom časovom rozpätí.
 • B. Krátky epický útvar, obyčajne stvárňuje udalosť zo života človeka, kde vystupuje menší počet postáv.
 • C. Veľká epická forma, ktorej témou je významná historická udalosť alebo významný problém doby.
 • D. Útvar na rozhraní medzi umeleckou a vecnou literatúrou. Využíva jazykové umelecké prostriedky a informuje o významných aktuálnych udalostiach.

3. Text ukážky by nemohol byť súčasťou:

 • A. poviedky
 • B. diskusného príspevku
 • C. novely
 • D. románu

4. Rozpor medzi jednotlivými postavami v texte  sa nazýva ……………..

5. Aký druh rozprávania uplatnil autor v ukážke? Správnu odpoveď zakrúžkuj a svoj výber zdôvodni.

 • A. ja – rozprávanie
 • B. je – formu

6. Aký typ prózy predstavuje ukážka?

 • A. historický
 • B. vedecko – fantastický
 • C. cestopisný
 • D. vedecko – populárny

7. Vylúč autora, ktorý daný typ prózy nepísal:

 • A. Jules Verne
 • B. Karel Čapek
 • C. William Sarovan
 • D. Jozef Repko

8. Aký slohový postup použil autor v druhom odseku ukážky?

 • A. Je tu výpočet údajov, použil informačný slohový postup.
 • B. Úryvok má dejovú nadväznosť, preto ide o rozprávací slohový postup.
 • C. Autor opisuje postavu a vypočítava vlastnosti, preto použil opisný slohový postup.
 • D. Autor analyzuje vzťahy, poúča, preto ide o výkladový slohový postup.

9. Urči jazykové umelecké prostriedky:

 • A. dych ako po dlhom prudkom behu
 • B. temnota zastrela moju dušu
 • C. ťažký dych

10. A Utvor od slova svet:

 • A. synonymum
 • B. odvodené slovo
 • C. zložené slovo

10. B Ktoré z nasledujúcich slov je utvorené rovnakým slovotvorným postupom ako slovo svitanie ?

 • A. ranný
 • B. doškriabaný
 • C. ľudoopy
 • D. dojesť

11. Prečítaj text, rozlíš vety a vypíš ich v tomto poradí:

Bol to Roxton, no takmer som ho nepoznával. Zo svojej skrýše sme mali výhľad na akúsi chodbu medzi stromami, ktorých vetvy sa splietali do zelenej klenby. Vycivenú tvár mal doškriabanú a zakrvavenú, zo šiat viseli len zdrapy a bol bez klobúka. Každá minúta je drahá. Bolo už celkom tma.

 • A. Priraďovacie súvetie odporovacie
 • B. Jednoduchá veta dvojčlenná úplná rozvitá
 • C. Zložené priraďovacie súvetie zlučovacie
 • D. Jednoduchá veta jednočlenná menná
 • E. Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou

12. Vo vete Na svitaní mi znezrady spočinula na pleci čiasi ruka. správne urči vetné sklady:

 • A. vo vete je 5 určovacích skladov, 1 prisudzovací sklad
 • B. vo vete sú 4 určovacie sklady, 1 prisudzovací sklad, 1 priraďovací sklad
 • C. vo vete je 5 určovacích skladov, 1 priraďovací sklad

13. Utvor vetu, kde a bude:

 • A. spojkou
 • B. časticou

14. Rozvi vetu z ukážky „Každá minúta je drahá.“ o:

 • A. príslovkové určenie spôsobu
 • B. predmet

15. A Urči všetky slovné druhy a vetné členy vo vete: „Na svitaní mi znezrady spočinula na pleci čiasi ruka.“ slovný druh vetný člen:

 • Na
 • svitaní
 • mi
 • znezrady
 • spočinula
 • na
 • pleci
 • čiasi
 • ruka

15. B Ktoré plnovýznamové slovné druhy nie sú vo vete?

15. C Sloveso spočinula je:

 • A. činnostné
 • B. stavové

15. D Podčiarknutý vetný člen (na začiatku 15. úlohy) nahraď vedľajšou vetou s tým istým významom. Podľa potreby môžeš upraviť slovosled.

15. E Napíš, aký typ vedľajšej vety si utvoril.

16. Označ slovný druh podčiarknutého slova vo vete: No vzápätí som radostne vykríkol.

 • A. príslovkové určenie času
 • B. častica
 • C. príslovka času
 • D. druhotná predložka

17. V prvom odseku ukážky sú:

 • A. 2 neurčité slovesné tvary
 • B. 1 neurčitý slovesný tvar
 • C. žiadny neurčitý slovesný tvar

18. Označ správne gramatické kategórie slova stŕpol som:

 • A. 1. osoba, singulár, prítomný čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
 • B. 1. osoba, singulár, minulý čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid
 • C. 1. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
 • D. 1. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid

19. V ktorom rade sú správne vyznačené slovné druhy spojenia dbal o svoj zovňajšok:

 • A. neplnovýznamové sloveso – prvotná predložka – vymedzovacie zámeno – neživotné podstatné meno mužs. rodu
 • B. plnovýznamové sloveso – prvotná predložka – privlastňovacie zámeno – neživotné podstatné meno mužs. rodu
 • C. neplnovýznamové sloveso – prvotná predložka – neurčité zámeno – neživotné podstatné meno mužs. rodu
 • D. plnovýznamové sloveso – druhotná predložka – privlastňovacie zámeno – neživotné podstatné meno mužs. Rodu

20. A Máme vetu „V údive som naňho vytriešťal oči, no nepustil ma k slovu a dal sa zbierať rozhádzané veci.“ Vypíš z vety zámená a daj ich do základného tvaru:

20. B. Tvar naňho odkazuje na:

 • a) životné podstatné meno mužského rodu
 • b) neživotné podstatné meno mužského rodu a na podstatné mená stredného rodu

21. Utvor požadované tvary nasledovných slovných spojení:

 1. ranné šero – L. sg.
 2. svoj zovňajšok – I. sg.
 3. spustošený tábor – N. pl.
 4. šíre svety – D. pl.

22. Porovnaj písanie dvoch prídavných mien: ranný, doškriabaný. Vyznač najvýstižnejšie tvrdenie o tom, aký je rozdiel medzi nimi v príponách:

 • A. Medzi týmito prídavnými menami nie je žiadny rozdiel, pretože obidve prídavné mená sú vzťahové a skloňujú sa podľa vzoru pekný.
 • B. Prídavné meno doškriabaný má tvrdú dlhú príponu a vzniklo zo slovesa doškriabať. Prídavné meno ranný má tvrdú dlhú príponu – nný a vzniklo z podstatného mena ráno.
 • C. Prídavné meno doškriabaný má tvrdú dlhú príponu – ný a vzniklo zo slovesa doškriabať. Prídavné meno ranný má tvrdú dlhú príponu – ný a vzniklo z podstatného mena ráno, preto je aj v prídavnom mene zdvojená spoluhláska –nn-.
 • D. Prídavné meno doškriabaný je tvrdo zakončené prídavné meno a má jednu dlhú samohlásku a jednu dvojhlásku a prídavné meno ranný je síce tiež tvrdo zakončené prídavné meno, ale má iba jednu dlhú samohlásku.

23. V treťom odseku ukážky („Chytro, kamarát, chytro! …) vyhľadaj podstatné mená, pri ktorých určujeme

 1. životnosť (vzor)
 2. neživotnosť (vzor)

24. Vypíš, ktoré z nasledujúcich slov sú nesprávne rozdelené na slabiky:

vy-ci-ve-nú, doš-kria-ba-nú, za-kr-va-ve-nú, ši-at, vi-se-li, pru-dkom

25. a) Označ slovo so slabikotvornou spoluhláskou r :

 • A. znezrady
 • B. stŕpol
 • C. vykríkol
 • D. dral

25. b) V slove stŕpol sú:

 • A. 1 znelá párová spoluhláska, 2 neznelé párové spoluhlásky, 2 znelé nepárové spoluhlásky
 • B. žiadna znelá párová spoluhláska, 3 neznelé párové spoluhlásky, 2 znelé nepárové spoluhlásky
 • C. žiadna znelá párová spoluhláska, 2 neznelé párové spoluhlásky, 3 znelé nepárové spoluhlásky

26. Roztrieď nasledujúce slová do štýlových vrstiev: konfera, personifikácia, dráb, deják, planúť, svár, dereš, variabilita.

 1. slangové
 2. odborné
 3. básnické
 4. zastarané

27. Prečítaj si obrazné pomenovania vyjadrujúce vnútorné pocity človeka. Využi niektoré z nich a zoštylizuj aspoň päť zmysluplných viet, v ktorých by si vyjadril svoje vnútorné pocity v deň prijímacích skúšok:

klesám na duchu, stislo mi srdce, zmieral som úzkosťou, kameň mi spadol zo srdca, v myšlienkach som zaletel domov, zhasla aj posledná iskierka nádeje, teplé slovo

28. Oprav 25 pravopisných chýb a doplň čiarky.

Bol teplí augustoví večer a do izbi mi odchýlením oblokom vletel akísi zvláštny motýľ. Širokími belasími krídlami výril horúci vzduch. Zakrúžil okolo lampi a usadil sa na skrinke. Chvílu ma nehibne pozoroval a potom sa my prihovoril jazykom s cudzím prízvukom. Vraj jeho druh pochádza z južnej Ameriky ale on sám sa viliahol s kukli pri Stredozemnom mori. Ako malí motýlik sa plavil z rybármi na lodi. Počas plavby sedával na kormidle a počúval príbehi starích námorníkov. Boli to samí odvážny ľudia ktorý sa nezlakli ani silnej búrky. Počas siedmych večerov mi motýľ rozprával svoje zážitky ale ôsmi raz už neprišiel.

Riešenie testu

Komentáre k článku Nové testy 2024: Prijímačky zo slovenčiny na OA (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥