Nové testy 2024: Prijímačky zo slovenčiny na osemročné gymnázium

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na osemročné gymnázium. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu nájdete na konci stránky.

Zadanie testu

1. Vyber rok, keď bol prijatý Štúrov jazyk.

 • A. 1851
 • B. 1848
 • C. 1843
 • D. 1787

2. Rozhodni, kde sú všetky tvary nominatívu plurálu správne.

 • A. mravci, plavci, škorci, strelci branci
 • B. motýle, chvíle, žemle, jedle, mušle
 • C. kotle, ďatle, fakle, barle, pologule
 • D. hektáry, horáry, vetry, metry, poháry

3. Vyber úplnú dvojčlennú vetu.

 • A. Vtáča začalo spievať.
 • B. V zámku vraj strašilo.
 • C. Patrilo k najmúdrejším.
 • D. Plávalo ako ryba vo vode.

4. Vyber ukážku administratívneho štýlu.

 • A. Na matike sme dnes riešili ťažké rovnice.
 • B. Žiadam o vydanie duplikátu vysvedčenia.
 • C. Biely závoj hmly zahalil opustené polia.
 • D. Vážení, začíname, žiadam vás o pozornosť!

5. Vyber možnosť, v ktorej je odvodenina od názvu Trnava napísaná správne.

 • A. Mesto sa zapĺňa poslucháčmi Trnavských vysokých škôl.
 • B. Hudobní nadšenci sa tešia na festival trnavská hudobná jar.
 • C. Medzi známe Trnavské firmy patril kedysi aj Skloplast.
 • D. Na Trnavskej univerzite možno získať dobré vzdelanie.

6. Zakrúžkuj možnosť, v ktorej poradie slovných druhov zodpovedá vete: Žlté listy javora padajú tíško na zem.

 • A. podst. m., podst. m., príd. m., sloveso, príd. m., predložka, príslovka miesta
 • B. príd. m., sloveso, podst. m., podst. m., príslovka spôsobu, predložka, podst. m.
 • C. príd. m., podst. m., podst.m., sloveso, príslovka spôsobu, predložka, podst. m.
 • D. podst. m., príd. m., podst. m., príslovka spôsobu, sloveso, predložka, príslovka miesta

Úlohy rieš podľa pokynov

7. Z vety v úlohe č. 6 vyber neznelé spoluhlásky (ak sa opakujú, stačí uviesť raz). Priraď k nim párové znelé.

8. Napíš, akú kategóriu majú slovesá vo vetách rovnakú.

 • Píšte pekne.
 • Nechoďme nikam.
 • Nech idú domov.
 • Príď čo najskôr.
 • Odpusť mi moje previnenie.

9. Vypíš slová, ktoré sú napísané nesprávne.

diagramy, telegramy, neologizmy, drahokamy, stromamy, parfumy, predkrmy, prielomy, vodojemy, domamy, dámamy, vetrolamy

10. Vetu odpíš správne. Oprav všetky chyby, doplň, čo treba.

V Bratislavsk-ch uliciach v letn-ch mesiaco- môžme stretnúť veľa turisto- z Čiech ale i maďaro- a poliako-.

11. Vypíš vybrané slová.

kýchať, ktorýchsi, pomaly, chýbať, posýpací, bohyne, rýpadlo, dynamo, mysliteľ, mlynica, svätyňa, polyhistor, kuchynský

12. Z viet vypíš slovo s vokalizovanou predponou.

Nespokojní a uzimení ľudia zbytočne očakávali bezvetrie a vzostup dennej teploty. Aj ku koncu februára pretrvávali kruté mrazy

13. Výrazy daj do určeného pádu.

 • dvadsať psích mláďat – inštrumentál plurálu
 • niečia pani rozhodkyňa – datív singuláru
 • váš blízky príbuzný – nominatív plurálu

14. Pomocou prípony –ar/-ár utvor podstatné meno, ktorým sa pomenúva osoba.

 • škôlka
 • prevádzka
 • veslo

15. Vypíš všetky slohové postupy.

 • hovorový
 • umelecký
 • opisný
 • náučný
 • informačný
 • výkladový
 • publicistický

16. Správne doplň zámeno sami/samy.

 • Deti zostali …
 • Ženy všetko zvládli …
 • Kamaráti sa hrali …

17. Na vynechané miesta doplň slová s určenými kategóriami.

Bola chladná… (ženský rod, singulár, nominatív, kosť).

Na oblohe … (minulý čas, oznam. spôsob, nedokon. vid, plurál, činný rod, 3. osoba) hviezdy.

18. Utvor lokál singuláru.

 • rádio
 • zem
 • tunel

19. Vyber slová, ktoré nemajú mužský rod.

Paríž, gymnázium, taxi, huslista, dedo, epiteton, Fero, hosť, variant, Abrahám, merač, mikrosvet, míľnik, míliar.

20. Čo treba, oprav. Opravené vety napíš na vyznačené miesto.

V divadle si sadli do prvej rady. Bolo vidieť, že politikovi zachutila moc. Zišlo by sa mi dobrej rady. V športe sa nám moc nedarí.

Riešenie testu

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥