Nové testy 2024: Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu nájdete na stránke Správne odpovede testu: Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 2018.

Zadanie testu

1. Doplň správne písmená a interpunkčné znamienka:

Prezývajú ma _rivák. Ťažko sa mi s tou prez_vko_ zmieruje lebo mi v štrnást_ch rokoch lekár_ operovali bederné kĺb_ . Občas sa m_ aj podar_ kráčať výborne. Na oddelení rehabilitácie cvičievam na b_c_kl_ a posilňovacom náradí. Zatiaľ však nesmiem cvičiť na telocviku. Ako mám dosiahnuť aby sa mi niektor_ z triedy nev_smievali? Kedysi som bol prv_ v skoku do v_šky. Je to ale ps_ život! Všetko sa na mňa zos_palo. Lekárk_nej sestričke minule prišiel na um výborn_ cv_k. Opri sa mi o ruku a vyr_ do piesku prstami na nohe svoje priezvisko! Ak budeš usilovne cvičievať iste sa úspech dostaví, hovorila milo. Asi by som jej mal veriť. Nie? Na druhý deň bola s moj_m výkonom spokojná.

2. V ktorej z možností je vo všetkých troch slovách zakrytá samohláska ä ?

 1. devť, vru, psť
 2. ramno, vz, semno
 3. smdný, mso, mno
 4. mkčeň, spť, zmtok

3. Slovo pobehovať obsahuje:

 1. 2 obojaké, 2 tvrdé, 1 mäkkú spoluhlásku
 2. 4 obojaké, žiadnu tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku
 3. 3 obojaké, 1 tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku
 4. 2 obojaké, 1 tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku

4. Podčiarkni základné osobné zámená a daj ich do základného tvaru v jednotnom čísle a množnom čísle:

 1. napíšem jej
 2. jej úsmev
 3. stretla som ich
 4. ich vedomosti

5. Na prázdnych miestach vo vete majú byť v uvedenom poradí zámená:

Stará mama rozpráva ___ vnukom príbeh, ako sa s ___otcom vybrali ___ autom na výlet do Poľska.

 1. svojim, mojím, naším
 2. svojim, mojím, našim
 3. svojim, mojim, naším
 4. svojím, mojím, našim

6. Bol by som oslovil pani Mrázovú, ale túto pani dobre nepoznám.

 1. Nájdi v uvedenej vete chybu v skloňovaní.
 2. Aký tvar podmieňovacieho spôsobu slovesa osloviť je vo vete použitý?
 3. Napíš druhý tvar podmieňovacieho spôsobu slovesa osloviť a pomenuj ho.
 4. Utvor G j.č. od slova pani.

7. Rozhodni, ktorý spôsob vykania je správny:

 1. Pani Mrázová, buďte tak dobrá, ukážte mi cestu.
 2. Pani Mrázová, buďte taká dobrá, ukážte mi cestu.

8. a) Označ variant, v ktorom sa podstatné mená skloňujú podľa vzorov v poradí chlap – žena – dub – mesto, poslednú vetu napíš gramaticky správne:

 1. Mládenci z dediny išli do lesa na drevo.
 2. Obyvatelia tejto lokality dlho čakajú na úpravu cesty.
 3. Vojaci pristúpili na podmienku a svoj súhlas potvrdili sľubom.
 4. Siedm_žiaci ôsm_ch tried odcestovali autobusom na súťaž.

8. b) Vypíš z viet neohybné slovné druhy:

8. c) Vypíš slovesá dokonavého vidu:

9. Na dvojakých paneloch ležalo päť kusov štvrtého dielu trikrát oceneného románu.

a) Aký druh číslovky sa v uvedenej vete nevyskytuje?

 1. druhová
 2. radová
 3. skupinová
 4. základná
 5. násobná

b) Podľa akého vzoru budeš skloňovať číslovky dvojaký, štvrtý, päť?

10. a) Ktorá z viet obsahuje menný prísudok:

 1. Príroda sa zaodela do slávnostného šatu.
 2. Začal sa zaujímať o školu.
 3. V škole sedíme po dvoch.
 4. Obraz kvitnúcej jari bol krajší.

10. b) V prvej vete (Príroda sa zaodela…) sa vyskytuje:

 1. metafora
 2. personifikácia
 3. metonymia
 4. alegória

11. a) V ktorej z možností sú vety iba jednočlenné?

 1. Zrazu ma pichlo v boku. Pohľad z brehu jazera je krásny.
 2. Na jar zriedkavo hrmí. V chyži bolo chladno a temno.
 3. V škole sedíme po dvoch. Hraj na gajdy!
 4. Na výlet pôjde celá ôsma trieda. Celú noc mrzlo.

11. b) Urč slovný druh podčiarknutého slova (krásny) a jeho gramatické kategórie:

11. c) Vo vete – Pohľad z brehu jazera je krásny – sú:

 1. 2 nezhodné prívlastky
 2. 1 nezhodný prívlastok
 3. žiaden nezhodný prívlastok

11. d) Pomocou prípony – utvor prídavné mená zo slov: oko, rodina, jar, noc, rastlina

12. Vyber správne určené poradie vetných členov vo vete: V záhrade kaštieľa nad rybníkom začal vyspevovať slávik.

 1. príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, prvá časť zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
 2. príslovkové určenie miesta, zhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, prvá časť zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
 3. príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, prvá časť zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
 4. žiadna z uvedených možností

13. a) V ktorej z viet je nesprávne umiestnená čiarka?

 1. Vo voľnom čase sa venujem i knihám, i športu, i televíznym programom.
 2. Učil sa, a predsa nevedel.
 3. Martin neprišiel, ani odkaz nenechal.
 4. Najprv dáva, potom berie.

13. b) Podčiarknuté slová (dáva-berie) sú zo štylistického hľadiska:

 1. synonymá
 2. antonymá (opozitá)
 3. homonymá

14. a) V ktorej z možností sú všetky spojky rovnakého druhu?

 1. aby, hoci, ale, ba aj
 2. no, i, keď, že
 3. ako, pretože, ba, a
 4. a, i, aj, ani, alebo

14. b) Využi niektorú zo spojok a utvor priraďovacie súvetie odporovacie a vylučovacie a podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou predmetovou a prívlastkovou.

15. Ktorý druh príslovky vyjadruje vedľajšia veta: Ponáhľala sa, čo jej sily stačili.

 1. času
 2. miesta
 3. spôsobu
 4. príčiny

16. Nakresli schému, ktorá zodpovedá vete: Žiaci základných škôl sa pre veľký záujem tlačili v stiesnených priestoroch kina.

17. a) Uvedená ukážka predstavuje slohový útvar:

Premenlivá, cez deň zväčšená oblačnosť. Početné prehánky, ktoré budú aj v nižších polohách snehové. Teplota vzduchu cez deň 2 až 7 stupňov, na severe a východe okolo nuly. Vietor prevažne severný, s rýchlosťou 6 až 7 m/s.

 1. oznámenie
 2. výklad
 3. opis
 4. správu

17. b) K útvarom priraď slohové postupy:

18. V ktorej z možností sú iba frazeologizmy:

 1. ruža šípová, triedna kniha, hrach na stenu hádzať
 2. zapísať si za uši, vysoko rúbať, prepásť príležitosť
 3. komu sa nelení, tomu sa zelení, zdravotná sestra, ľahká atletika

19. Ktorá z možností neobsahuje slová rovnakého jazykového štýlu?

 1. objednávka, zabezpečiť, organizácia, termín
 2. fáro, profák, šuter, deják
 3. muška, luna, amor, epika
 4. fonetika, aritmetika, realizmus, optický

20. Správne zoraď autorov, diela a postavy:

Inka, František Hečko, Artur Charles Clarke, Malá galéria mladšieho brata, Marek Habdža, Alveron, Jaroslava Blažková, Záchranná akcia, Mara Malecká, Červené víno, Ženský zákon, Jozef Gregor Tajovský

 1. ………………………
 2. ………………………
 3. ………………………
 4. ………………………

21. Označ pravdivé tvrdenie:

 1. životopis je slohový útvar výkladového slohového postupu
 2. termíny sú typické pre publicistický štýl
 3. koncept je nečistopis
 4. strofa je usporiadanie stôp

22. Prvým slovanským spisovným jazykom bola:

 1. praslovančina
 2. cyrilika
 3. hlaholika
 4. staroslovienčina

23. Oprav chyby v tabuľke: (škrtni a prepíš chybný údaj)

AUTOR DIELO POSTAVA LITERÁRNY ŽÁNER (DRUHOVÝ ÚTVAR)
Ľubomír Feldek O múdrej princeznej Jano Valaška historická povesť
Milan Rufus –Július Satinský Španielska čižma Števo Kyjanica sonet
Vincent Šikula Leto u strýca Rafaela strýco Matúšovie, Vilko novela
Rudolf Dobiáš Zbojnícka mladosť Jerguš Lapin novela
Andrej Plávka Jesenná láska ––––––––––––––– epická báseň

24. Napodobenie zvuku vhodným využitím hlások v slovách sa nazýva:

 1. rým
 2. zvukomaľba
 3. melódia
 4. gradácia (stupňovanie)

25. Ktoré útvary epiky rozdeľujeme na miestne, historické, démonologické, heraldické?

 1. báje
 2. povesti
 3. poviedky
 4. romány

26. Prečítaj si báseň:

Nehaňte ľud môj, že je ľud mladý,
klebetárski posmievači!
V mladom sa veku ide do vlády,
starému sila nestačí;
keď predkov nemal – a či ich nemal,
ktorí prežili čas zlatý? –
čo bys’ sa mu ty za to posmieval?
Na potomkov on bohatý.
Nehaňte ľud môj, že nemá dejov
slávy svojej minulej sklad!
On ešte peknou kvitne nádejou, …

27. a) Uveď meno autora, zaraď ho do obdobia a vyber, ktoré tvrdeniasprávne:

 1. Je to báseň lyrická.
 2. Je to báseň epická.
 3. Básnik v nej vyjadruje to, čo cíti, prežíva na základe spoločenskej situácie.
 4. Básnik rozpráva o tom, že národ je mladý, bez minulosti a budúcnosti.

27. b) Vyhľadaj a uveď aspoň dva básnické prostriedky:

28. Ak ťa báseň inšpirovala, napíš aspoň 5 viet o svojom rodnom meste (obci), v ktorých vyjadríš svoj vzťah k svojmu rodisku.

Riešenie testu

Riešenie testu nájdete na stránke Správne odpovede testu: Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 2018.

Komentáre k článku Nové testy 2024: Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (32)

  1. Veľmi dobrý test. Som rada, že som si ho mohla prejsť celý, len škoda, že tu nemáte výsledky. Nemám si to ako skontrolovať. Prosím dopíšte výsledky do 11.5.2015

 1. Prezývajú ma Krivák. Ťažko sa mi s tou prezývkou zmieruje, lebo mi v štrnástich rokoch lekári operovali bederné kĺby. Občas sa mi aj podarí kráčať výborne. Na oddelení rehabilitácie cvičievam na bicykli a posilňovacom náradí. Zatiaľ však nesmiem cvičiť na telocviku. Ako mám dosiahnuť aby sa mi niektorí z triedy nevysmievali? Kedysi som bol prvý v skoku do výšky. Je to ale psí život! Všetko sa na mňa zosypalo. Lekárkinej sestričke minule prišiel na um výborný cvik. Opri sa mi o ruku a vyri do piesku prstami na nohe svoje priezvisko! Ak budeš usilovne cvičievať, iste sa úspech dostaví, hovorila milo. Asi by som jej mal veriť. Nie? Na druhý deň bola s mojim výkonom spokojná.

 2. Veľmi dobrý test. Prešla som si ho celý, len neviem či dobre, pretože tu nemáte výsledky.. Skúste ich prosím ešte dnes alebo do prijímacích skúšok (11.5.2015 dopísať) ako ten diktát.. ďakujem

 3. Test je fajn len potrebujem odpovede idem v pondelok na prijímačky a potrebujem vediet či to mám spravne. Diki . pa.

 4. Odpovd na otazku cislo 2. V ktorej z možností je vo všetkých troch slovách zakrytá samohláska ä ?

  mäkčeň, späť, zmätok

 5. Odpoved na otazku 3. Slovo pobehovať obsahuje

  3 obojaké, 1 tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku

 6. Odpovede na otazku 4. Podčiarkni základné osobné zámená a daj ich do základného tvaru v jednotnom čísle a množnom čísle:

  jej – ona – ony
  X
  ich – on/ona/ono – oni
  X

 7. Odpovede na otazku 5. Na prázdnych miestach vo vete majú byť v uvedenom poradí zámená:

  Stará mama rozpráva ___ vnukom príbeh, ako sa s ___otcom vybrali ___ autom na výlet do Poľska.

  svojim, mojim, naším

  1. Máš to zle… svojim vnukom, ale MOJÍM otcom a naším autom, v inštrumentáli jednotného čísla sa píše dlhé í…

 8. Odpovede na otazku 6. Bol by som oslovil pani Mrázovú, ale túto pani dobre nepoznám.

  Nájdi v uvedenej vete chybu v skloňovaní: Bol by som býval oslovil…

  Aký tvar podmieňovacieho spôsobu slovesa osloviť je vo vete použitý? Netuším… Skúste to niekto doplniť do komentára, prosím.

  Napíš druhý tvar podmieňovacieho spôsobu slovesa osloviť a pomenuj ho. „Oslovil by som“. Neviem ho pomenovať, doplnte prosim niekto.

  Utvor G j.č. od slova pani. „Od pani“.

  1. Podľa mňa to má byť: Bol by som oslovil pani Mrázovú, ale túto PANIU dobre nepoznám.
   / Bol by som býval nemá nič spoločné so skloňovaním, je to len iný tvar slovesa. /

  2. Podľa mňa to má byť takto: Bol by som oslovil pani Mrázovú, ale túto PANIU dobre nepoznám.
   / Bol by som býval nemá nič spoločné so skloňovaním, je to len iný tvar slovesa. /

 9. Riesenie otazky 7. Rozhodni, ktorý spôsob vykania je správny:

  Pani Mrázová, buďte taká dobrá, ukážte mi cestu.

 10. Odpovede na zadanie k otazke 8. a) Označ variant, v ktorom sa podstatné mená skloňujú podľa vzorov v poradí chlap – žena – dub – mesto, poslednú vetu napíš gramaticky správne:

  Mládenci z dediny išli do lesa na drevo.

  Siedmi žiaci ôsmych tried odcestovali autobusom na súťaž.

 11. To je na hovno ked si tu musia ziaci pisat odpovede napiste to niekto kto tvoril tuto stranku alebo nejaky ucitel. Ked sem niekto napise nejaku ,,spravnu odpoved,, a ma to nahodou zle tak co?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥