Vysokoškolský diplom a červený diplom

Vysokoškolský diplom, rovnako ako vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu, sú dokladmi o riadnom ukončení štúdia a o získaní príslušného akademického titulu. Tieto doklady by ste nemali stratiť, pretože sú potvrdením vašej kvalifikácie a môžu ich v živote často krát od vás vyžadovať.

Vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej skúške

Doklady vydáva vysoká škola. Spravidla sa absolventovi odovzdávajú pri akademickom obrade (promócii) a to najneskôr do 45 dní od riadneho skončenia štúdia. Výnimkou je situácia, ak absolvent súhlasí s neskorším vydaním týchto dokladov.

Vysokoškolský diplom by mal byť vydaný v štátnom jazyku, avšak môže byť vydaný aj v inom jazyku, ak o to požiadate a vysoká škola takéto vydanie diplomu zabezpečuje. Minimum, ktoré musí vysoká škola podľa zákona o vysokých školách zabezpečiť, je vydávanie diplomu v kombinácii štátneho jazyka s anglickým jazykom.

Ak je vysokoškolský diplom vydaný v dvoch jazykoch, v týchto jazykoch sa vydáva aj dodatok k diplomu.

Doklady sa vydávajú absolventom do vlastných rúk. Na prevzatie inou osobou je potrebná úradná plná moc.

Červený diplom

Celkové hodnotenie výsledkov, ktoré študent môže dosiahnuť v rámci štúdia študijného programu sa delí na: a) prospel s vyznamenaním, b) prospel a c) neprospel. Samozrejme diplom vám mu je udelený len v prvých dvoch prípadoch.

Získanie červeného diplomu znamená, že absolvent prospel s vyznamenaním. Podmienky na získanie červeného diplomu sa líšia podľa škôl, ako aj podľa stupňa štúdia. Preto ich hľadajte v študijných poriadkoch vysokých škôl a ich fakúlt.

Spravidla ide o dve podmienky – dosiahnutie určitého váženého študijného priemeru, ktorý môže byť napríklad minimálne 1,5, ale aj 1,15. Druhou je klasifikačný stupeň z každého predmetu vykonanej štátnej skúšky.

Motivácia na získanie červeného diplomu je však dvojaká – za prvé sa môže niekde viazať aj na získanie jednorazového štipendia a za druhé vám môže pomôcť pri hľadaní zamestnania.

Diplomová práca

Diplomová práca je dôležitou súčasťou štúdia na vysokej škole. Ak sa do písania diplomovej alebo bakalárskej práce ešte len púšťate, odporúčame vám pre základnú orientáciu v problematike prečítať si článok Ako napísať diplomovú a bakalársku prácu.

Pozrite si tiež kompletný návod, ako spracovať diplomovú prácu. Sledujte kroky, ktoré je potrebné dodržať pre správne formálne a obsahové vypracovanie diplomovky.

[studijny-poradca-widgety]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥