Študentská pôžička

O prerozdeľovaní študentských pôžičiek rozhodoval ešte donedávna Študentský pôžičkový fond. Ten už zanikol a od 1. januára 2013 ho nahradil Fond na podporu vzdelávania. S novou inštitúciou prišli aj niektoré nové zmeny.

Pravidlá na prerozdeľovanie pôžičiek sa teraz riadia zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania.

Kto môže požiadať o študentskú pôžičku?

O pôžičku môžu okrem slovenských vysokoškolákov požiadať aj Slováci, ktorí študujú na zahraničných vysokých školách, alebo občania Európskej únie s trvalým pobytom na Slovensku.

Žiadatelia musia o pôžičku požiadať vždy do 10. októbra. Fond poskytuje študentom pôžičky, kým nevyčerpá prostriedky na to určené. V minulých rokoch bolo k dispozícii pre nízky záujem dostatok prostriedkov. Ak sa prostriedky fondu po prvej lehote nevyčerpajú, fond informuje o dodatočnej lehote.

Pravidlá rozdeľovania

V prípade že by však dopyt prevýšil ponuku, podľa zákona fond uprednostní študentov, ktorí

 • mali priznané sociálne štipendium
 • sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi
 • sú študentmi so špecifickými potrebami
 • študujú v dennej forme
 • majú lepší vážený študijný priemer
 • sú nezaopatreným dieťaťom
 • majú štyri a viac detí, alebo pochádzajú zo štyroch a viac detí
 • doposiaľ nezískali pôžičku na štúdium rovnakého stupňa.

Výška pôžičky

Minimálna výška pôžičky je stanovená na 500 EUR.

Maximálna výška pôžičky pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 3 000 EUR.

Maximálna výška pôžičky pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je stanovená na 6 000 EUR.

Aké sú úroky?

Úroková sadzba pôžičky je priemerná ročná úroková sadzba výnosov slovenského štátneho dlhopisu so splatnosťou desať rokov za predchádzajúci kalendárny rok. Jej výška však nesmie prekročiť 4, 5 % ročne. Úroková sadzba pôžičky sa mení k 1. februáru. V porovnaní so študentskými pôžičkami z komerčných bánk (s úrokmi od 8 % ročne), sú tieto pôžičky výhodnejšie. Taktiež nie sú účelovo viazané.

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2013/2014 je stanovená na 4,5% p.a.

Štandardne sa vďaka možnosti odkladu splácanie začína až po skončení (prvého) vysokoškolského štúdia. Doba splatnosti je stanovená maximálne na desať rokov od skončenia štúdia s možnosťou predčasného splatenia. V prípade odôvodnenej žiadosti sa táto lehota môže predĺžiť až na 20 rokov.

Odklad splátok

Ako sme už spomenuli, dlžník má nárok na odklad splátok a to

 • do skončenia druhého stupňa vysokoškolského štúdia
 • šesť mesiacov po skončení prvého stupňa štúdia (ak napríklad nepokračuje na druhom stupni)
 • dva mesiace po skončení druhého stupňa štúdia
 • ak je na materskej, resp. rodičovskej dovolenke – v takom prípade môže mať odklad najviac päť rokov

Počas odkladu sa do dlžnej sumy nezarátavajú úroky.

Študent môže získať pôžičku maximálne raz za akademický rok a celkovo maximálne šesťkrát. Fond musí rozhodnúť o žiadosti do 60 dní odo dňa uplynutia lehoty na podanie žiadosti o pôžičku. Po schválení žiadosti, fond prevedie pôžičku na účet žiadateľa jednorazovo do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o pôžičke.

O pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania môžu žiadať aj pedagógovia.

[studijny-poradca-widgety]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥