Štátnice a obhajoby

Poslednou podmienkou pre úspešné absolvovanie študijného programu je vykonanie štátnej skúšky (štátnice). Pristúpiť k nej môžete až po tom, ako dosiahnete predpísaný počet kreditov.

Štátne záverečné skúšky

Štátnica sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Jej priebeh a vyhlásenie výsledkov sú verejné. Rozhodovanie komisie o výsledkoch je neverejné.

Štátnicová komisia

Právo skúšať na štátniciach majú len vysokoškolskí učitelia vo funkciách profesor a docent a odborníci schválení príslušnou vedeckou radou. Ak ide o bakalárske štúdium, tak aj učitelia vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. V komisii môže sedieť aj odborník z praxe, alebo výskumu.

Štátnicová komisia má najmenej štyroch členov. Z toho najmenej dvaja by mali mať funkciu profesora alebo docenta, na bakalárskom stupni aspoň jeden.

Štátna skúška

Štátna skúška sa skladá z niekoľkých častí. Jednou z nich je aj obhajoba záverečnej práce.

Ak ste na štátnici klasifikovaní v jednej časti známkou „nedostatočne“ – FX, aj celkový výsledok štátnice sa klasifikuje známkou FX. Študent, ktorý získal FX, opakuje len tie časti, z ktorých neprešiel. Ak získa FX pri hodnotení obhajoby záverečnej práce, komisia určí stupeň prepracovania záverečnej práce.

Štátna skúška sa môže opakovať iba raz. Ak sa nezapíšete na opravný termín do konca akademického roka, musíte sa zapísať do ďalšieho roka štúdia. Tým prekročíte štandardnú dĺžku štúdiu (ak ste ju už náhodou neprekročili), takže sa pripravte na platenie školného. Prekročiť štandardnú dĺžku štúdia na jednom stupni nemôžete zvyčajne viac ako o dva roky.

Termíny štátnic

S termínmi, ktoré súvisia so štátnou skúškou je to problematické, pretože ich upravujú vnútorné predpisy vysokej školy, resp. fakulty (niekedy ani neupravujú). Týka sa to napríklad lehoty, do ktorej sa zverejňujú termíny štátnych skúšok, okruhy otázok, ďalej termínov, do kedy sa treba prihlásiť na štátnu skúšku, či do kedy je potrebné odovzdať záverečnú prácu.

Štátna skúška, vrátane obhajoby môže prebiehať v jeden deň, ale aj v rozpätí niekoľkých dní, alebo mesiacov. Závisí to od odboru a školy.

Hodnotenie štátnej skúšky

Celkové hodnotenie štátnej skúšky môže byť – prospel s vyznamenaním, prospel a neprospel.

Priebeh obhajoby

K vašej práci by ste mali dostať v dostatočnom predstihu posudok od vášho školiteľa a oponenta (študijné poriadky spravidla uvádzajú lehotu tri dni).

Obhajoba práce sa začína vašou prezentáciou. Najskôr stručne vysvetlite východiská vašej absolventskej práce (diplomovej práce, bakalárskej práce), prípadne dôvod výberu témy. Opíšte ciele a metódy, ktoré ste zvolili. Nemusíte byť príliš technický a detailný. Hlavnú pozornosť venujte dosiahnutým výsledkom a vášmu vlastnému prínosu. Prezentujte aj praktické výstupy, prípadne problémy, ak nejaké sú. Prezentáciu môžete zakončiť možnosťami ďalšieho rozpracovania témy.

Hodnotenie obhajoby

Dĺžka prezentácie má mať väčšinou 10-15 minút. Po nej nasleduje prečítanie posudkov a priestor pre vašu reakciu na pripomienky. Odpovede by ste mali mať dopredu pripravené. Každý člen komisie vám môže klásť otázky. Komisia sa následne neverejne dohodne na celkovom hodnotení a neskôr ich verejne oznámi. Do hodnotenia sa započítava aj kvalita vašej prezentácie a schopnosť reagovať na otázky a pripomienky. To znamená, že aj v prípade, ak dostanete od oponenta, či školiteľa známku FX, stále máte šancu prácu obhájiť.

Vypracované otázky na štátnice

Vypracované otázky, podklady a dokumenty na štátne záverečné skúšky z ekonomiky, ekonómie, manažmentu a marketingu nájdete v sekcii Štátnice a na stránke Vypracované otázky.

[studijny-poradca-widgety]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥