Nové testy 2024: Prijímačky zo slovenčiny na gymnázium

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na gymnázium. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu a správne odpovede nájdete na konci tejto stránky.

Zadanie testu

Ukážka

Do tých čias som vybadal, že obdobia dažďov a sucha sa pravidelne striedajú, a naučil som sa ich rozlišovať, aby som sa mohol zásobovať podľa nich. Ale prv než som nadobudol tieto skúsenosti, musel som ich draho zaplatiť. Porozprávam o nich, najmä o jednej, ktorá ma stála najviac. Spomenul som už, že som zachránil trochu jačmenných a ryžových zŕn; veľmi som sa prekvapil, keď začali vyrastať, ako som sa nazdával, samy od seba. Myslím, že som mal asi tridsať ryžových stebiel a asi dvadsať jačmenných. Po dažďoch som si povedal, že je vhodný čas, aby som zrno z nich zasial. Slnko sa vzďaľovalo na juh. Dreveným rýľom som pokopal, ako sa mi dalo, kúsok zeme, rozdelil ho na dve časti a obilie som zasial. Pri sejbe mi náhodou zišlo na um, že nevysejem všetko, lebo som nevedel, či je na sejbu vhodný čas. Vysial som asi dve tretiny zrna, a tak za hrsť som si z každého nechal.

1. A Ak je témou literárneho diela boj jednotlivca (alebo malej skupiny) za záchranu života na opustenom mieste, hovoríme o:

 • A. dobrodružnej novele
 • B. westerne
 • C. robinsonáde
 • D. dobrodružnom románe

1. B Do akého literárneho druhu patrí tebou zvolený útvar?

2. Vyber z radu literárne dielo autora:

 • A. J. Blažková: Robinson Crusoe, Môj skvelý brat Robinzon, Mať takého brata
 • B. M. Kukučín: Maroško, Mladé letá, Moje povinnosti
 • C. M. Rúfus: Náušnica v uchu, Laktibrada, Bosá láska
 • D. S. Chalupka: Marína, Smrť Jánošíkova, Mor ho!

3. Ukážka sa končí vetou: Vysial som asi dve tretiny zrna, a tak za hrsť som si z každého nechal. Hrdina tak urobil preto, lebo:

 • A. Bol skúpy a nechcel sa všetkého zrna vzdať.
 • B. Predpokladal, že prídu suché mesiace a zrno nevzíde.
 • C. Predpokladal, že príde obdobie dažďov a zrno potom vyrastie.
 • D. Myslel si, že zrno vyrastie aj bez zasiatia.

4. Urč podčiarknutý jazykový umelecký prostriedok vo vete: Slnko sa vzďaľovalo na juh.

 • A. prirovnanie
 • B. personifikácia
 • C. metonymia
 • D. metafora

5. K uvedeným príkladom napíš básnické prostriedky:

 • A. keď v notách zvučných ako hrkálky …..
 • B. čítam Kukučína …..
 • C. okrídlené električky …..
 • D. rúčka rozmilá …..

6. Spôsob rozprávania, ak sa hlavná postava stotožňuje s osobou rozprávača príbehu, voláme:

 • A. on – rozprávanie
 • B. ty – rozprávanie
 • C. ja – rozprávanie
 • D. oni – rozprávanie

7. A Urč a označ slohový postup ukážky:

 • A. opisný slohový postup …..
 • B. výkladový slohový postup …..
 • C. rozprávací slohový postup …..
 • D. informačný slohový postup …..

7. B K zostávajúcim sloh. postupom priraď nasledovné slohové útvary: opis pracovného postupu, výťah, úvaha, pozvánka, charakteristika, výklad, oznámenie, správa, žiadosť

8. „Mama na mňa kričala, prečo sa usilovnejšie neučím, že neurobím prijímacie pohovory a neprijmú ma.“ Podčiarknutú časť vety použi ako uvádzaciu vetu a umiestni ju:

 • A. pred priamu reč
 • B. doprostred priamej reči
 • C. za priamu reč

9. Označ synonymá k slovu vybadať:

 • A. ohmatať
 • B. všimnúť si
 • C. spozorovať
 • D. vidieť

10. A Frazeologický zvrat má dve tváre znamená:

 • A. je pyšný
 • B. je pokrytecký
 • C. je tajomný
 • D. je nevýrazný

10. B V ktorom štýle sa nepoužívajú frazeologizmy?

 • A. umeleckom
 • B. hovorovom
 • C. administratívnom
 • D. odbornom

11. Priraď k vetám správnu odpoveď:

 • A. Kto nepozná cudzie jazyky, nevie nič o svojom vlastnom. je: a) príslovie b) porekadlo c) pranostika d) aforizmus
 • B. Kto druhému jamu kope, sám do nej padá. je: a) porekadlo b) príslovie c) aforizmus d) pranostika

12. Z textu ukážky na začiatku testu vypíš po jednom príklade na vety v tomto poradí:

 • A. zložené podraďovacie súvetie (stačí začiatok vety)
 • B. jednoduchá veta dvojčlenná úplná
 • C. jednoduché podraďovacie súvetie s viacnásobným vetným členom

13. A Veta „Po čase ma veľmi potešilo.“ je:

 • A. jednočlenná slovesná
 • B. jednočlenná menná
 • C. dvojčlenná neúplná
 • D. dvojčlenná úplná rozvitá

13. B Podčiarkni jadro vety a pomenuj ho.

13. C Vo vete vyhľadaj a pomenuj neohybné slovné druhy.

13. D Ktoré neohybné slovné druhy vo vete chýbajú?

14. „Vybadal som, že obdobia dažďov a obdobia sucha sa pravidelne striedajú. Zachránil som trochu jačmenných a trochu ryžových zŕn. Po dažďoch som si povedal, že je vhodný čas.“ Vo vetách vyhľadaj:

 • A. príslovkové určenia a urč ich druh
 • B. prívlastky a rozdeľ ich na zhodné a nezhodné

15. Porovnaj písanie dvoch prídavných mien jačmenný, drevený a zdôvodni,

A) prečo sa v jednom píšu 2 n a v druhom 1 n

A. jačmenný –

B. drevený –

B) Rozhodni, aké sú to príd. mená:

A. akostné

B. vzťahové

16. Ktoré z tvrdení o slove jeden vo vetách je pravdivé:

Porozprávam o nich, najmä o jednej (skúsenosti), ktorá ma stála najviac.

Jednej tmavej noci vysadol na koňa a odcválal preč.

 • A. V obidvoch vetách je slovo jeden číslovkou.
 • B. V obidvoch vetách je slovo jeden zámenom.
 • C. V prvej vete je jeden číslovka a v druhej neurčité zámeno.
 • D. V obidvoch vetách slovo jeden nahrádza prídavné meno.

17. Číslovky napíš slovom: (1) dievčatá, (1.) žiaci, v (40.) rokoch, v (50) rokoch, (7) nepostupujú

18. V zvýraznenom slove poslednej vety ukážky urč: Vysial som….

 • slovný druh, gram. kat. (4)
 • podmieň. sp. min. č.:
 • rozkaz. sp. v sg. i pl.

19. Vo vetách podčiarkni častice:

 • A. On je totiž víťaz.
 • B. Aspoň ti to mal vysvetliť.
 • C. A mňa nepozveš?
 • D. Len aby prišiel!

20. Vo vete „Do tých čias vybadal, že obdobia dažďov a sucha sa pravidelne striedajú.“ rozdeľ slová na slabiky (urob tak zvislou čiarou).

21. V slove „zachránil“ sa nachádzajú:

 • A. 2 znelé nepárové spoluhlásky
 • B. 3 znelé nepárové spoluhlásky
 • C. 1 znelá nepárová spoluhláska
 • D. ani 1 znelá nepárová spoluhláska

22. Z uvedených údajov zoštylizuj správu do škol. časopisu: 20. apríl 2006, 15 prihlásených žiakov, školské kolo, súťaž v prednese poézie a prózy, o 14.30 hod., aula školy, najlepšie recitácie, odmena – diplomy.

23. Oprav pravopisné chyby a doplň čiarky:

Iste poznáte rozprávku Hansa Christiana Andersena malá morská panna a viete že tento Dánsky spisovateľ a rozprávkár svetového mena žil v predminulom storočí v hlavnom meste Dánska. Bronzová socha jeho malej morskej panny na nábreží sa stala pútavím simbolom kodane. Zasnené dievča ktoré má nohi zakončené plutvamy sedí na žulovom balvane nad morom a sníva o peknom princovi, žijúcom v kráľovstve ludí ktorý vedia chodiť po súši ale hinú v ríši morskích hlbín. Stovky turistov s celého sveta sa dene náhlia k soche. Jej útla postava im pomáha vrátiť sa v spomienkach do deckých čias keď čítali Andersenove rozprávky a smútili nad osudom morskej panny.

Riešenie testu

Komentáre k článku Nové testy 2024: Prijímačky zo slovenčiny na gymnázium (6)

 1. prepáčte ale zajtra sú príjmačky a nie sú tu odpovede na otázky…som veľmi z vás sklamaný, lebo na riešenie čakám už skoro týždeň…

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥