Nové testy 2024: Test zo slovenského jazyka na prijímačky OA

Ukážkový test zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na Obchodnú akadémiu. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu. Správne odpovede nájdete v komentároch pod článkom. Ďakujeme Márii za vypracovanie testu.

Test zo slovenského jazyka

 1. Oprav chyby vo vetách:
  a/ Prišla za päť minút štyri.
  b/ Tieto tunele pomáhal stavať Vierkyn strýko.
  c/ Štúrove námestie sa nachádza určite vo viacerých slovenských mestách.
 2. Ktorý výraz je správne napísaný?
  a/ Námestie Oslobodenia
  b/ Veľkonočné sviatky
  c/ Ulica Ľudovíta Štúra
  d/ žiadna z možností
 3. Urči vety podľa zloženia. Pri priraďovacom súvetí urči druh súvetia, pri podraďovacom urči vedľajšiu vetu.
  a/ Vošiel do triedy, ktorá bola na prízemí.
  b/ Alebo nám pomáhaj, alebo choď preč.
  c/ Povedali mu, že ho navštívia neskôr.
 4. Urči vetné členy vo vete: Naše deti prežívali prázdniny v malebnom prostredí hôr a dolín.
 5. Pre ktoré slovo platia tieto gramatické kategórie?
  podstatné meno, ženský rod, jednotné číslo, akuzatív, vzor žena.
  Stará mama rozprávala malým deťom rozprávku o zakliatej princeznej.
 6. Vyber vetu, v ktorej sú všetky slová plnovýznamové.
  a/ Silná víchrica urobila v noci veľké škody.
  b/ Na Spiši je vraj veľmi pekne.
  c/ Podvečer zanôtila smutnú pesničku.
  d/ Kniha nie je ani moja, ani tvoja.
 7. Ktoré z podčiarknutých slov je časticou?
  a/ Prišiel práve včas.
  b/ Na výlete nám bolo dobre.
  c/ Povedala mu, aby prišiel zajtra.
 8. V ktorej z viet sa všetky podstatné mená skloňujú podľa vzoru chlap?
  a/ Zahraniční turisti, ktorí zablúdili, sa objavili s lesnými robotníkmi.
  b/ Nejeden chlapec chcel byť v mladosti detektívom.
  c/ Jeho švagor je Záhorák a žije na vidieku.
  d/ Ujo Dano Palárik je obdivuhodný odborník.
 9. Au, to bolí! Ojej, takých už bolo! Bŕ, až ma striaslo! Podčiarknuté slová sú:
  a/ vlastné citoslovcia
  b/ zvukomalebné citoslovcia
  c/ častice
  d/ príslovky
 10. Ahoj kamarát Zdeno! Je v uvedenej vete pravopisná chyba?
  a/ Nie je.
  b/ Áno, na konci vety nemá byť výkričník.
  c/ Áno, za slovom Ahoj chýba čiarka.
 11. Skupinové číslovky sa
  a/ neskloňujú
  b/ všetky skloňujú podľa vzoru mesto
  c/ skloňujú, len keď stoja samostatne, nie vo vete
  d/ skloňujú podľa vzoru päť
 12. Napíš dva frazeologizmy, v ktorých použiješ slovo oko.

Test z literatúry

 1. Napíš meno autora a názov ukážky, z ktorej je úryvok.
  V lete – oj, a leto, to bol jeho svet! – ani nespával. O deviatej sa prišlo z poľa, do
  desiatej riadil sa statok, potom sa šlo ľahnúť, ale plánom nebolo konca – kraja a starý
  otec pred polnocou málokedy dal nám zaspať. O tretej ráno už vstal a budil starú mater:
  Nože hore, stará mati! Päť bude, zacigánil nalačnô.
 2. Napíš dve deminutíva.
 3. Ako voláme slovnú figúru, ktorá je založená na opakovaní tých istých slov za sebou v básni?
 4. Napíš dve malé formy ľudovej slovesnosti.
 5. Ako voláme povesti, ktoré hovoria o pôvode erbov?
 6. Zuzanka Hraškovie je balada:
  a/ ľudová
  b/ sociálna
 7. Pomenuj básnické obrazy:
  a/ čítať Kukučína
  b/ vietor sa smeje
  c/ strieborné vlasy
 8. Urči jazykový štýl vety: Zem sa kyvotala a vietor driapal tmu.
  a/ umelecký
  b/ hovorový
  c/ publicistický
 9. Povahu človeka, jeho schopnosti, záujmy, vzťah k ľuďom vystihuje:
  a/ úvaha
  b/ charakteristika
  c/ rozprávanie

Riešenie testu

Komentáre k článku Nové testy 2024: Test zo slovenského jazyka na prijímačky OA (20)

 1. Ďakujem tomuto testu,veľa som sa naučila.Inak,na ktorej SŠ je tento test vie,že na OA ale, v ktorom meste.

  1. Alexandra, nič v zlom, ale ty by si sa naučila veľa aj z prváckeho šlabikára – podľa tvojho prejavu

 2. L I T E R Á R N A   A   J A Z Y K O V Á   Z L O Ž K A____________
  1. Urč vetné členy vo vete:
        Na konci júna tisíce žiakov netrpezlivo očakávajú začiatok prázdnin.
  …..
  ….. 2. Urč slovný druh a gramatické kategórie slov:
      na konci → …..    očakávajú → …..
                                                3. Podčiarknuté slová nahraď synonymami:
      Turisti rezko vykročili na cestu k lesu. → …..
      Martin Hudcovie bol statočný junák.   → …..
  4. Napíš tvar G plurálu podstatných mien:
      reakcia → ….. stanica → ….. 
      cukráreň → ….. gymnázium → …..
  5. Vytvor jedno priraďovacie a jedno podraďovacie súvetie.
      priraďovacie: …..
      podraďovacie: …..
  6. Číslovku 2943 napíš slovom: ….. 7. Vo vetách zmeň sloveso v činnom rode na trpný rod a v trpnom rode na činný:
      Čas príchodu do budovy je zapisovaný na vrátnici. 
      …..
      
      Žiaci 9.ročníka pripravili zábavný program.
      ….. 8. Napíš tvar 2.stupňa prídavných mien:
      nízky → ….. krátky → …..
        vysoký → ….. veľký → …..
  9. Z nasledujúcej vety vytvor vetu s priamou rečou:
      Priateľ mi povedal, že ma pozýva na oslavu svojich narodenín.
      ….. 10. Napíš tri príklady na hromadné podstatné mená: 
        ….. 11. K podstatným menám v mužskom rode napíš tvar ženského rodu:
        beloch → ….. občan → …..
        sok → ….. kritik → …..
  12. Ako nazývame slohový postup, ku ktorému zaraďujeme charakteristiku?
        Je to …..
  13. Prečiarkni údaje, ktoré nepatria do pozvánky:
        dátum podujatia – program – počet pozvaných – organizátor podujatia – miesto konania – 
        čas začiatku podujatia – čas ukončenia podujatia – názov podujatia 
  14. Nasledujúce slová zaraď k dvom štýlom a napíš ich názvy:
        orol skalný – frakcia – mekáč – Norik – primátor – čačka – cysta – prachatý – android 
        štýl: ….., slová: …..
        štýl: ….., slová: ….. 15. Napíš schému obkročného rýmu:  …..::::….. 16. Nasledujúce žánre zaraď k literárnym druhom a napíš ich názov:
        
        óda → ….. poviedka → ….. epos → …..
        balada → ….. sonet → ….. veselohra → …..
  17. Čo je pranostika? Napíš jeden príklad:
        …..
        ….. 18. Zo skupiny slov vytvor 1 epiteton, 1 prirovnanie a 1 personifikáciu:
        spieva – smutný – dážď – rýchly – poskakuje – vtáča – les – bludisko – naháňa – šepká – hravý –    slnko – záhadný
        personifikácia: …..     epiteton: …..
  prirovnanie: …..
  19. Z nasledujúcich veršov vypíš metaforu:
  No stačil mi priniesť niečo čo nestarne:
  Nádherné oleje básnických obrazov
  Čo tiahnu hlavou kamsi do čudesna
  Keď strapec hrozna sladne na mise…       
        ….. 20. Čo je vnútorný monológ postavy v literárnom diele?
        …..
        …..

  1. Posielam odpovede.
   1. na konci – príslovkové určenie času, júna – prívlastok nezhodný, tisíce – podmet, žiakov – prívlastok nezhodný, netrpezlivo – príslovkové určenie spôsobu, očakávajú – prísudok slovesný, začiatok – predmet priamy, prázdnin – prívlastok nezhodný
   2. na konci – podstatné meno, mužský rod, jednotné číslo, lokál
   očakávajú – sloveso, množné číslo, tretia osoba, prítomný čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
   3. Vo vetách nie je podčiarknuté nič, neviem, k čomu treba hľadať synonymá. Príklady: na cestu – na chodník, turisti – cestovatelia, výletníci…, junák – mladík…
   4.reakcií, staníc, cukrární, gymnázií
   5.Priraďovacie: Natiahli budík, ale predsa zaspali.
   Podraďovacie: Nebol doma nikto, kto by ich mohol zobudiť.
   6. dvetisíc deväťsto štyridsaťtri
   7. Čas príchodu do budovy zapisujú na vrátnici.
   Zábavný program bol pripravený žiakmi 9. ročníka.
   8. nižší, kratší, vyšší, väčší
   9. Priateľ mi povedal: „Pozývam ťa na oslavu mojich narodenín.“
   10. lístie, nábytok, bielizeň, náradie
   11. beloška, občianka, sokyňa, kritička
   12. opis
   13. počet pozvaných, čas ukončenia podujatia /môže byť predpokladaný čas ukončenia/
   14. hovorový štýl: mekáč, čačka, prachatý
   odborný štýl: orol skalný, frakcia, primátor, cysta, android, Norik
   15. abba
   16. óda – lyrika – Óda na radosť, poviedka – epika – Veľkou lyžicou, epos – epika – Mor ho!, balada – epika – Čakanka, sonet – lyrika – Krvavé sonety, veselohra – dráma – Jááánošííík
   17. Pranostika je ľudová múdrosť, ktorá predpovedá počasie, súvisí s prírodou a s prácami na poli: Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.
   18. personifikácia . smutný dážď spieva
   epiteton: hravé vtáča
   prirovnanie . les je ako záhadné bludisko
   19. nádherné oleje básnických obrazov
   20. monológ – prehovor jednej postavy

 3. TEST ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA NA PRIJÍMAČKY OA 2018
  SKONTROLUJTE SI SVOJE RIEŠENIE!

  Test zo slovenského jazyka
  1. a/ o päť minút b/ tunely, Vierkin c/ Štúrovo námestie
  2. c/
  3. a/ podraďovacie súvetie s VV prívlastkovou
  b/ priraďovacie súvetie vylučovacie
  c/ podraďovacie súvetie s VV predmetovou
  4. naše – prívlastok zhodný deti – podmet prežívali – prísudok slovesný
  prázdniny – predmet priamy v prostredí – príslovkové určenie miesta
  malebnom – prívlastok zhodný hôr a dolín – dvojnásobný prívlastok nezhodný
  5. rozprávku
  6. c/
  7. a/ práve je častica
  8. d/
  9. a/
  10. c/
  11. a/
  12. robiť si dobré oko, prižmúriť oko nad niečím, chráni ho ako oko v hlave
  Test z literatúry
  1. J. G. Tajovský: Do konca
  2. mamička, vtáčik
  3. anafora
  4. porekadlá, príslovia, pranostiky
  5. heraldické
  6. b/
  7. a/ metonýmia b/zosobnenie/personifikácia c/ epiteton
  8. a/
  9. b/

  1. Oprava tretej otázky: Má to byť epizeuxa nie anafora, pretože anafora je opakovanie slov na začiatku veršov

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥