Sociálne štipendium

Každý študent, ktorý sa nachádza v zlej finančnej situácií, prípadne sa v takej situácii nachádza jeho rodina, má možnosť podať návrh na poberanie sociálneho štipendia. O priznaní, resp. nepriznaní štipendia rozhoduje dekan fakulty podľa jasne stanovených pravidiel.

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia môžete podať kedykoľvek v priebehu akademického roka, ak už máte už po zápise. Štipendium sa potom priznáva od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.

Podmienky pre prideľovanie sociálnych štipendií sú na rozdiel od iných štipendií rovnaké pre všetkých študentov vysokých škôl. Žiadateľ musí spĺňať niekoľko základných podmienok – mať trvalý pobyt na území SR, študovať v dennej forme na prvej vysokej škole a neprekročiť štandardnú dĺžku štúdia.

Sociálne podmienky

Okrem toho musí žiadateľ spĺňať aj sociálne podmienky. Sociálne štipendium na rozdiel od motivačného štipendia je priznané len v tom prípade, ak rozhodujúci príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší ako hranica príjmu, ktorá sa odvodzuje zo súm životného minima. Výška životného minima sa každý rok k 1.7. upravuje.

Dodajme, že rozhodujúci príjem je jedna dvanástina súčtu príjmov okruhu spoločne posudzovaných osôb (najbližších rodinných príslušníkov, väčšinou žijúcich aj v jednej spoločnej domácnosti) za kalendárny rok, predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok na sociálne štipendium.

Pre bližšie informácie o okruhu spoločne posudzovaných osôb a o tom, aké príjmy sa zarátavajú do rozhodujúceho príjmu, si pozrite zákon č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.

Výška sociálneho štipendia sa každoročne upravuje. Pre rok 2013/2014 predstavuje minimálna výška štipendia sumu 10 eur a maximálna sumu 275 eur, resp. 230 eur v prípade, že je vysoká škola od trvalého bydliska žiadateľa vzdialená menej ako 30 km.

Ďalšie formality

Aby mohol študent štipendium dostávať potrebuje mať rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia. Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní sociálneho štipendia sa vydáva do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Právoplatnosť nadobúda 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia. Lehota 15 dní je určená na prípadné odvolanie sa a je možné sa jej vzdať.

Sociálne štipendium sa vypláca každý mesiac najneskôr desiaty deň príslušného mesiaca od septembra do júna. Študent, ktorý je nezaopatreným dieťaťom a obojstranná sirota alebo má upravenú vyživovaciu povinnosť od oboch rodičov, dostáva sociálne štipendium aj za mesiace júl a august.

V prípade, že dôjde k predčasnému ukončeniu, či prerušeniu štúdia, nárok na sociálne štipendium od nasledujúceho mesiaca zaniká.

Študent môže zároveň kedykoľvek požiadať o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak dôjde v priebehu roka k zmene okolností, ktoré by mohli ovplyvniť výšku sociálneho štipendia.

[studijny-poradca-widgety]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥