Zadanie testu: Prijímačky zo slovenčiny na osemročné gymnázium

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na osemročné gymnázium. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Na riešení testu pracujeme, uverejníme ho tu v priebehu niekoľkých dní. Ak chcete, môžete riešenia otázok uverejniť v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

Zadanie testu

1. Doplň správne hlásky a čiarky:

Strm_m kom_nom skaln_ch stien predral sa vzáp_tí chumáč hustej hml_. Pred naš_m domom sme dohovárali tvoj_m priateľom. M_ sme um_li riad zm_li podlahu no zabudli sme um_ť m_sku na ktorej bolo r_zoto. S_kork_ sa pob_li o svoj pr_b_tok. Píšuc_ch študentov v_rušil ps_ brechot a v_skot rozjaren_ch det_. Star_ dobr_ kamaráti sa pred štyrm_ mesiacm_ nadch_ňali kráso_ _atranskej snehovej prikr_vky. Ľadové kr_h_ s_pký sneh sú t_pickým znakom _rkt_dy. Tr_ góly ktoré dostali _rnavsk_ fu_balisti od _renčanov v posled_ch siedm_ch minútach zápasu príliš otriasli ich sebadôvero_. Matk_n_ a otcov_ znám_ sú vždy tak_ vesel_. V_soko_ horo_ sa niesol ostr_ orl_ hv_zd.

2. Hláskoslovie je náuka o:

 • a) zvukovej stránke jazyka
 • b) slove a slovnej zásobe
 • c) pravidlách o spájaní slov vo vete, o tvorení viet a súvetí
 • d) slovách, ktoré skloňovaním a časovaním menia svoj základný tvar

3. Zakrúžkuj správne odpovede /A-D/

a) všetky slová vznikli rovnakým spôsobom:

 • A. vykonávateľ, chirurgická, ctižiadostivý, protihráč
 • B. humánny, sklený, stolček, učiteľka
 • C. odkopnúť, prečítať, snehobiely, bezcharakterná
 • D. záskok, nákup, výstava, spravodlivý

b) slovesá nemajú rovnaký vid:

 • A. maľujú, upratujú, čítajú, píšu
 • B. prinesieš, ukradneš, napíšeš, pozbieraš
 • C. donesiem, zapáčia, vyvolávame, pricestovali
 • D. vybral sa, zakričal, splnilo, napísala

c) veta obsahuje len ohybné slovné druhy:

 • A. Mláďa kuny sa mrví na snehu.
 • B. Nikto neodpovedal na učiteľovu otázku.
 • C. Babkin hlas nadobudol neprirodzenú tvrdosť.
 • D. Zabudol som však jej adresu.

d) všetky podstatné mená majú rovnaký skloňovací vzor:

 • A. v škole, v triede, na stoličke, na chodbe
 • B. chvíľa, bedľa, jedľa, kozľa
 • C. s bratom, s tulákom, so slonom, s vtákom
 • D. huslisti, futbalisti, bačovia, kolegovia

e) všetky spoluhlásky r a l sú slabikotvorné:

 • A. vlna, črtať, vlákno
 • B. kladivo, črevo, trpieť
 • C. brnkať, klbko, spor
 • D. škvrna, žltý, dlhý

4. Zo slova brnkať vypíš spoluhlásky a rozdeľ ich na:

 • znelé párové
 • neznelé párové
 • znelé nepárové
 • tvrdé
 • obojaké

5. a Zámená ten istý, iný, sám, nijaký sú:

 • A. vymedzovacie
 • B. neurčité
 • C. ukazovacie
 • D. osobné

5. b Správne použi tvary sami, samy, samý a samí vo vetách:

5. c Odlíš prípady (podčiarkni), keď zvratné osobné zámeno sa, si nie je súčasťou prísudku.

5. d Akým vetným členom je sa, si v týchto vetách?

 • Otec sa holí.
 • Často sa pristihnem, že klamem.
 • Netúlaj sa po nociach.
 • Pochválim sa, že už mám päť jednotiek.
 • Usmievala sa, hoci jej bolo do plaču.
 • Syn si chce postaviť dom.
 • Myslel si si, že už sa nestretneme?

6. Rozlíš rovnako znejúce (podčiarknuté) slová vo vetách. Pri každej vete napíš, o aký slovný druh ide:

 • Prídeme ti naproti. ….. Naproti našej školy je parkovisko. …..
 • Kto veľa hovorí, málo koná. ….. Pohovoril veľa zbytočností. …..
 • Dobre, dnes ho navštívim. ….. Mám sa dobre. …..
 • Jemu je to nakoniec jedno. ….. Nakoniec prehovoril otec. …..

7. Doplň správne predložku:

 • A. Zabehni mlieko!
 • B. Zvažujem každé a proti.
 • C. Zahraj niečo tanca zábavu!
 • D. Vrátil sa polhodinu.

8. Akým vetným členom sú číslovky v týchto vetách. Napíš nad ne.

Štvrtá planéta patrila biznismenovi. Tri a dva je päť. Vyrušili ma len tri razy. Hrozne bzučal a ja som urobil štyri chyby pri spočítaní.

9. Rozhodni, čo je správne. Správny výraz podčiarkni:

 • A. Odkázal som jej, že by / žeby prišla na zábavu.
 • B. Vyzerá ako by/akoby tri dni nejedol.

10. Oprav chyby (i interpunkčné znamienka):

 • A. Prišli všetcia.
 • B. Získané číslo vydelíme siedmymi i stomi.
 • C. Čo sa týka naších žiakov boli výborne pripravení.
 • D. Povedali mi nech sa nemiešam do vecí ktorím nechápem.

11. Ktorá z uvedených viet má stúpavú melódiu?

 • A. Kto pôjde s nami do kina?
 • B. Poupratuj byt!
 • C. Navštíviš nás zajtra?
 • D. Dobre som si pospala.

12. Vo vete „Stále sa usmievať nedokáže každý.“ sú podčiarknuté slová:

 • A. prísudok a podmet
 • B. predmet a podmet
 • C. prísudok a prívlastok
 • D. podmet a prívlastok

13. Rozšír vetu z predchádzajúcej úlohy a utvor:

a) podraďovacie súvetie

b) k slovu usmievať sa:

 • A. hovorové synonymum
 • B. antonymum

14. Ktorá z viet sa od ostatných líši druhom použitej spojky?

 • A. Zastavili sme tam, kde sa cesta otáčala.
 • B. Nakúkal, aby videl čo najviac.
 • C. Ešte viac zbledol, ba i ozelenel.
 • D. Nemal som obavu, že ma nenájdete.

15. a) Ktoré z uvedených tvrdení o slovných druhoch vety sú v nasledujúcej vete nepravdivé: „Po dopade kryhy vytryskla spŕška ľadových kryštálikov.“

 • A. Podstatné mená žens. rodu majú skloňovací vzor ulica.
 • B. Prídavné meno je vzťahové a je v L plurálu.
 • C. Sloveso v minulom čase má dokonavý vid.
 • D. Veta obsahuje 1 neohybný slov. druh.

15. b) Vypíš prisudzovací sklad.

16. Vyber správne určené poradie vetných členov vo vete z predchádzajúcej úlohy ( Po dopade kryhy…)

 • A. príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok, predmet
 • B. príslovkové určenie času, predmet, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok
 • C. príslovkové určenie času, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok
 • D. príslovkové určenie času, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, podmet, zhodný prívlastok, predmet

17. Ktorej z viet zodpovedá schéma?

 • A. V prednej izbe tancujú listy vo svite mesiaca.
 • B. Odrazu doľahla na mňa veľká ťažoba a smútok.
 • C. Veľká misa kapusty spokojne odpočívala na stole.
 • D. Často si spomínam na svojho dobrého priateľa zo školy.

18. Prečítaj text a rieš úlohu pod ním:

Pri kočíku stoja dve dievčatá a lížu zmrzlinu. Jedna bola plavovláska v červených šatách, druhá mala džínsy a tričko s nápisom Beatles. Vlasy mala hnedé, dlhé, zapletené do vrkočov. Z obidvoch jej vykúkali červené lienky.

18. a) Rozlíš vety a vypíš ich v tomto poradí:

 • A. Jednoduchá rozvitá veta bez viacnásobného vetného člena.
 • B. Jednoduchá rozvitá veta s viacnásobným vetným členom.
 • C. Priraďovacie súvetie, v ktorom sú jednoduché vety spojené spojkou
 • D. Bezspojkové priraďovacie súvetie s viacnásobným vetným členom.

18. b) Preštylizuj nasledujúce vety tak, aby sa z jednočlennej vety stala dvojčlenná a naopak:

 • A. Hrmelo. …..
 • B. Blesky pretínali oblohu. …..

19. Organizovaná výmena názorov na istú tému, ktorá smeruje k zaujatiu postoja alebo k vyriešeniu problému, sa nazýva:

 • A. debata
 • B. diskusia
 • C. dialóg
 • D. polemika

20. a) Urč slohový postup ukážky:

Ahoj, mami, Tatr. Lomnica 23.2.2003 mám sa stále fajn. Počasie nám vychádza v ústrety, preto lyžujeme od rána do večera. Izba je super, napriek tomu sa už teším domov.

 • A. rozprávací
 • B. informačný
 • C. výkladový
 • D. opisný

20. b) Slová fajn, super patria k štýlu:

 • A. rečníckemu
 • B. publicistickému
 • C. hovorovému
 • D. umeleckému

21. Prečítaj si ukážku

Strelami ho postrieľali,
šabľami ho porúbali,
lež kým Branko hlavu sklonil,
dvanástim on hlavy zronil.
Hojže, Bože! staň do súdu,
prislúž pravdu môjmu ľudu:
mňa zabila podlá zrada,
slnko moje už zapadá.
Pravde žil som, krivdu bil som,
verne národ môj ľúbil som:
to jediná moja vina,
a okrem tej žiadna iná.

21. a) Kto je autorom básne, z ktorej je úryvok?

21. b) Ako sa volá báseň, ktorá má jednoduchý dej, hrdinu?

21. c) Aký vzťah mal hrdina k vlasti?

21. d) Uveď po jednom príklade na metaforu a epiteton.

21. e) Aký rým básnik využíva? Napíš schému.

21. f) Ktorá strofa z úryvku je básnikovým epitafom?

22. a) Správne priraď autorov k dielam:

DIELA – AUTORI
Do školy – M. Kukučín
Z teplého hniezda – J.G.Tajovský
Do konca – D. Hevier
Môj kôň – J. C. Hronský

22. b) Čo majú diela spoločné po obsahovej stránke?

23. Doplň chýbajúce údaje:

Autor – Dielo – Literárny žáner – Lit.druh
Július Lenko – Dcérke
Na výhone – dialogizovaná báseň
Boris Filan – Mláďatá
Anna zo Zeleného domu – dievčenský román
Daniel Defoe – dobrodružný román – robinsonáda
William Kotzwinkle – E.T. Mimozemšťan

24. Ak si využil(a) predchádzajúce úlohy, pohraj sa s čiarkou a použi ju tak, aby ostrihomský arcibiskup nebol obvinený z toho, že sa pridal k sprisahancom:

Ostrihomský arcibiskup Ján napísal list sprisahancom proti kráľovnej Gertrúde, manželke Ondreja II. List bol napísaný po latinsky a neboli v ňom podľa vtedajšieho pravidla čiarky. To viedlo k pochybnostiam o obsahu správy, ktorá znela:

ZABIŤ KRÁĽOVNÚ NETREBA BÁŤ SA VÁM BUDE DOBRE A AK VŠETCI SÚHLASIA JA NIE SOM PROTI.

Arcibiskupa obvinili, že sa pridal k sprisahancom a že listom myslel toto:

ZABIŤ KRÁĽOVNÚ, NETREBA BÁŤ SA, VÁM BUDE DOBRE, A AK VŠETCI SÚHLASIA, JA NIE SOM PROTI.

On sa však obhajoval, že myslel svoj list úplne ináč. Ako? Pokús sa vyriešiť tento problém v pôvodnom (prvom) texte.

Riešenie testu

Na riešení testu pracujeme, uverejníme ho tu v priebehu niekoľkých dní. Ak chcete, môžete riešenia otázok uverejniť v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

2 Replies to “Zadanie testu: Prijímačky zo slovenčiny na osemročné gymnázium

 1. toto nie je test na osemrocne gymnazium.. je to na stvorrocne gymnazium. Toto sa piataci predsa neucia….

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *