Zadanie testu: Prijímačky zo slovenčiny na klasické gymnázium

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na klasické gymnázium. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Na riešení testu pracujeme, uverejníme ho tu v priebehu niekoľkých dní. Ak chcete, môžete riešenia otázok uverejniť v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

Zadanie testu

Valentín Beniak, Neprosím o lásku

Neprosím o lásku, čo spaľuje jak hrom,
o lásku – povodeň, ktorá sa valí kalom,
o lásku Medúzy a jej tragický skon,
o lásku najady, s jej milou búrkou v malom,
o lásku holubov, čo obletujú dom,
o lásku orlice, čo zasľúbená s bralom,
o lásku Rusalky, včeličky s žihadlom,
o lásku otrokýň, čo dusená je žiaľom.
Nie lásku slávika, od ktorej srdce puká,
nie tú, čo sľubuje kriveprísažná ruka,
nie lásku pokornú, nie lásku na povel,
ani nie neživý anjelský snehobeľ,
len lásku-popevok, ktorý keď vyjde z módy,
človek ju zabudne a do Dunaja hodí.

1. a) Do akého literárneho druhu patrí ukážka?

1. b) Rozhodni, o akú báseň ide podľa témy:

 • A. ľúbostnú
 • B. reflexívnu
 • C. spoločenskú
 • D. osobnú
 • E. prírodnú

2. a) Akú básnickú formu predstavuje báseň?

2. b) Vysvetli (napíš) stavbu tejto básnickej formy v jej klasickej podobe.

3. a) Pomenuj slovnú figúru, ktorú využil autor v 1. i 2. strofe básne

3. b) Akú má funkciu?

4. Do akého vývinového obdobia slovenskej literatúry by si zaradil (a) autora? Správnym vyriešením doplňovačky získaš odpoveď.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

 1. Základný vetný člen dvojčlennej vety.
 2. Zvyčajne 1 riadok básne alebo piesne.
 3. DZ
 4. Neohybné slová, ktoré vyjadrujú postoj hovoriaceho k výpovedi
 5. Spojenie dvoch alebo viacerých viet.
 6. Slovný druh, ktorý pomenúva činnosť, dej alebo stav.
 7. Neohybný slovný druh, ktorý spája slová do viet a vety do súvetí.
 8. Veta, ktorej gramatické jadro tvorí jeden hlavný vetný člen.
 9. Veta, ktorá má len hlavné vetné členy.
 10. Sklad medzi nadradeným a podradeným vetným členom.
 11. Súvetie, ktoré má 3 a viac prisudzovacích skladov.

5. V ktorej časti básne autor uzatvára tému?

6. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky:

 • o lásku, čo spaľuje jak hrom
 • srdce puká
 • anjelský snehobeľ

7. Napíš, čo je verš a strofa.

8. Vyhľadaj v básni príklad na inverziu.

9. Vo verši – nie lásku pokornú, nie lásku na povel – je podčiarknuté predložkové spojenie:

 • A. predmet
 • B. nezhodný prívlastok
 • C. príslovkové určenie

10. a) Nájdi v texte deminutívum.

10. b) S akým cieľom si autor vyberá expresívne slová?

11. Utvor rovnoznačné slovo k slovu pokorný.

– prvotné

12. V druhej strofe básne vyhľadaj predložky. Podčiarkni, aké sú to predložky:

– druhotné

13. a) V nasledujúcich vetách podčiarkni predložky (nie prvotné)

13. b) Akým slovným druhom boli pôvodne?

Neďaleko domu stála záhradka. Na základe vášho odporúčania sme sa rozhodli nezaradiť tento film do ponuky slovenských kín. Učiteľka vyslala súťažiť namiesto mňa môjho suseda. Vinou vrtošivého počasia sme ostali doma. Okolo domu sa vinula kľukatá cesta.

14. Ktoré z predložkových spojení sú nesprávne (nespisovné)? Podčiarkni.

a) Často sa …

 • na neho vypytoval.
 • po ňom vypytoval.

b) … je to všetko.

 • Pre dnešok
 • Na dnešok

c) … už viem všetko.

 • Až na dejepis
 • Okrem dejepisu

d) … vyučovania nerozprávajte!

 • Počas
 • Behom

15. a) Vyhľadaj v texte zložené slová:

15. b) Z nasledujúcich slov utvor zložené slová: delo, voda, váha, auto, strelec, zviera, lekár, mechanik

16. Do akej štýlovej vrstvy jazyka patria slová: popevok, snehobeľ, najada

17. a) V 1. strofe vyhľadaj príklady na spodobovanie:

17. b) Zo slova spaľuje vypíš:

 • neznelé spoluhlásky
 • znelé nepárové spoluhlásky

18. V 1. strofe básne vyhľadaj plnovýznamové slovesá.

 • A. Pri 2. slovese urč sloves. čas a vid a utvor trpný rod (opisný tvar):
 • B. Pri 3. slovese urč osobu a sloves.rod a utvor podmieňovačí spôsob prítom.času:
 • C. Pri 4. slovese urč číslo a spôsob a utvor rozkazovací spôsob 1. os. pl:

19. Z druhej strofy básne vypíš zámená a zaraď ich:

20. Od podstatných mien srdce, holub a láska utvor prídavné mená a použi ich v spojeniach. Aké prídavné mená si utvoril?

 • srdce
 • holub
 • láska

21. Ktorý plnovýznamový slovný druh sa v ukážke nevyskytuje?

22. Z uvedených slov utvor vety, v ktorých bude požadované poradie vetných členov:

 • a) zvíťaziť, snaha, mu, dodávať, odvaha – Vyjadrený podmet, nezhodný prívlastok, nepriamy predmet, slovesný prísudok, priamy predmet.
 • b) stena, tento (tohto), dom, kvitnúť, záhony, ruže, kvety, a, za – Príslovkové určenie miesta, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, slovesný prísudok, vyjadrený podmet, viacnásobný nezhodný prívlastok (2).
 • c) všetko, zatiahnuť sa, závoj, riedky, tmavobelasý – Vyjadrený podmet, slovesný prísudok, postupne rozvíjací zhodný prívlastok, príslovkové určenie spôsobu.

23. Urč po syntaktickej stránke prvý a posledný verš (vetu) básne.

24. Utvor vety s nasledujúcimi príslovkami alebo predložkovými spojeniami:

 • a) nahlas – na hlas
 • b) z časti – sčasti
 • c) vtom – v tom

25. Vo vete Ej, dobre je na dedine! odôvodni interpunkčné znamienka.

26. Doplň písmená, chybné oprav, doplň interp. znamienka, číslovky napíš slovom:

Vlc_ v l_ptove sa v posledn_ch dvoch rokoch v_razne premnožili. Bača matej blcháč zo salaša v pr_b_line vie o tom svoje.Vlan_ im zadrhli ovcu a kozu predt_m jahňa. Hlup_ je ten, čo povedal, že vlk je sanitár. Nech si pride cez sezónu spočítať, koľko noc_ sa nev_sp_me vraví bača. Podľa dborníkov tento stav zapr_činila v_mena úloh medzi r_som a jeho terajším nástupcom. R_s bol predátorom v slovensk_ch horách ešte v 60 rokoch odvtedy sa však stav_ t_chto vzácn_ch zvierat zn_žili na polovicu. Vlk do prírody liptovského pásma patr_ vždy tam bol. Teraz však spôsobuje značné škod_ najmä na jednej zver_. Len lesnej správe javorinka v liptovskom hrádku skántr_li vlc_ za posledné obdobie 50 kusov v_sokej.

Riešenie testu

Na riešení testu pracujeme, uverejníme ho tu v priebehu niekoľkých dní. Ak chcete, môžete riešenia otázok uverejniť v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥