Test z matematiky na prijímacie skúšky na strednú školu 2024

Testové otázky

Úloha 1: Jedna strana lichobežníka je 12 cm, druhá strana je 10 cm a výška je 8 cm. Aký je obsah lichobežníka?

 • A. 100 cm2
 • B. 120 cm2
 • C. 88 cm2
 • D. 160 cm2

Úloha 2: Rovnica x + 2 = 5 má:

 • A. Jedno riešenie
 • B. Dve riešenia
 • C. Žiadne riešenie
 • D. Tri riešenia

Úloha 3: Kruh má priemer 10 centimetrov. Aký je jeho obvod?

 1. A. 25 cm
 2. B. 31,4 cm
 3. C. 50 cm
 4. D. 62,8 cm

Úloha 4: Aký je súčet prvých 10 prirodzených čísel?

 • A. 55
 • B. 66
 • C. 77
 • D. 88

Úloha 5: Koľko percent tvorí 10 z 50?

 • A. 20 %
 • B. 25 %
 • C. 30 %
 • D. 33,33 %

Úloha 6: Jedno auto jazdí rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu a druhé auto jazdí rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu. Aký je rozdiel medzi rýchlosťami áut?

 • A. 20 kilometrov za hodinu
 • B. 30 kilometrov za hodinu
 • C. 40 kilometrov za hodinu
 • D. 50 kilometrov za hodinu

Úloha 7: Aký je najväčší spoločný deliteľ čísel 12 a 24?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 6
 • D. 12

Úloha 8: Aký je rozdiel medzi najväčším a najmenším 6-ciferným číslom?

 • A. 999999
 • B. 899999
 • C. 999998
 • D. 899998

Úloha 9: Koľko má noha stoličiek?

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 4

Úloha 10: Aký je súčet všetkých prvočísel menších ako 20?

 • A. 77
 • B. 78
 • C. 120
 • D. 128

Správne odpovede

Správna odpoveď 1:  C. 88 cm2 Obsah lichobežníka je vypočítaný podľa vzorca: S = (a + b) * h / 2 de a je dĺžka jednej strany, b dĺžka druhej strany a h výška. V tomto prípade je:
S = (12 + 10) * 8 / 2
S = 22 * 8 / 2
S = 88 cm2

Správna odpoveď 2: B. Dve riešenia Zjednodušením rovnice x + 2 = 5 dostaneme x = 3. Preto má rovnica dve riešenia, x = 3 a x = -1.

Správna odpoveď 3: B. 31,4 cm Obvod kruhu je vypočítaný podľa vzorca: c = 2 * π * r, kde c je obvod, π je matematická konštanta s hodnotou 3,14 a r je polomer kruhu. V tomto prípade je:
c = 2 * π * 5
c = 31,4 cm

Správna odpoveď 4: A. 55 Súčet prvých n prirodzených čísel je vypočítaný podľa vzorca: S = n(n + 1) / 2 , kde n je počet prvých čísel. V tomto prípade je:
S = 10 * 11 / 2
S = 55

Správna odpoveď 5: C. 20 % Percento je pomer dvoch veličín vyjadrený v percentách. Pomer 10 ku 50 je 1:5. Tento pomer vyjadrený v percentách je: 10 / 50 * 100 % = 20 %

Správna odpoveď 6: A. 20 kilometrov za hodinu Rozdiel medzi rýchlosťami áut je jednoducho rozdiel medzi ich hodnotami. V tomto prípade je: 120 km/h – 100 km/h = 20 km/h

Správna odpoveď 7: D. 12 Delitelia čísla 12 sú 1, 2, 3, 4, 6, a 12. Delitelia čísla 24 sú 1, 2, 3, 4, 6, 8,  12, a 24. Spoločné delitele čísel 12 a 24 sú 1, 2, 3, 4, a 6. Najvyšší spoločný deliteľ je teda 12. Najvyšší spoločný deliteľ čísel 12 a 24 je dvanásť. Ak by sme chceli nájsť najvyšší spoločný deliteľ čísel 12 a 24, mohli by sme použiť nasledujúci algoritmus: 1. Vypíšeme delitele oboch čísel. 2. Nájdeme spoločné delitele. 3. Najväčšie číslo zo spoločných deliteľov je najvyšší spoločný deliteľ.

Správna odpoveď 8: B. 899999 Najväčšie 6-ciferné číslo je 999999 a najmenšie 6-ciferné číslo je 100000. Rozdiel medzi nimi je teda 999999 – 100000 = 899999.

Správna odpoveď 9: A. 0 Stolička má 4 nohy, ale noha nemá ani jednu stoličku.

Správna odpoveď 10: A. 77 Prvočísla menšie ako 20 sú 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ich súčet je teda:

2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 = 120

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥