Školné

Školné patrí medzi vlastné príjmy vysokej školy. Najmenej pätinu z tohto príjmu však musia verejné a štátne vysoké školy použiť na financovanie štipendií, ako je sociálne štipendium alebo motivačné štipendium / prospechové štipendium.

Školné na vysokých školách

Význam školného samozrejme rastie u súkromných vysokých škôl, ktoré nedostávajú štátnu dotáciu. Školné je preto v prípade súkromných škôl samozrejmosťou a ich výšku si určujú samé. Podmienky, spojené so školným, popísané v tomto článku, sa týkajú verejných a štátnych vysokých škôl.

Vysoké školy si maximálnu výšku školného neurčujú úplne svojvoľne. Zákon o vysokých školách definuje základ ako 10 % zo štátnej dotácie, pripadajúcej na jedného študenta denného štúdia. Základ sa tak môže medzi jednotlivými vysokými školami odlišovať, rovnako ako samotné školné. Ročné školné v študijných programoch v dennej forme potom nesmie prekročiť päťnásobok tohto základu.

Kto platí školné?

Študent verejnej a štátnej vysokej školy v dennej forme štúdia je povinný uhradiť ročné školné v týchto prípadoch:

  1. študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov v tom istom stupni štúdia. Pritom má však právo sa rozhodnúť, v ktorom študijnom programe bude v danom roku študovať bezplatne. Nárok má iba na jedno bezplatné štúdium.
  2. študuje študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. Vtedy je povinný uhradiť vysokej škole ročné školné za každý ďalší rok štúdia.
  3. študuje študijný program, ktorý sa uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom jazyku. Výnimkou je jazyk národnostnej menšiny. Ak ide o študentov, študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, školné sa riadi týmito zmluvami.

Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni po prerušení, je povinný uhradiť vysokej škole pomernú časť z ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov, zostávajúcich do konca príslušného akademického roka po jeho opätovnom zapísaní.

Študent v externej forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia.

Odpustenie školného a termíny

Rektor môže školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu a zdravotnú situáciu študenta alebo na iné faktory, ktoré si určí vysoká škola.

Podmienky zníženia, či odpustenia školného, ako aj termíny zaplatenia školného hľadajte v smerniciach o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom, ktoré vydávajú vysoké školy.

Všetky verejné, štátne aj súkromné vysoké školy majú povinnosť zverejniť dva mesiace pred posledným dňom, určeným na podávanie prihlášok na štúdium, výšku školného.

[studijny-poradca-widgety]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥