Motivačné štipendium

Pravidlá pre prerozdeľovanie motivačných a ďalších príbuzných štipendií sú na centrálnej úrovni (zákon o vysokých školách) nastavené len v minimálnom rozsahu. Konkrétne postupy si určujú vysoké školy.

Vysoké školy majú relatívne veľkú slobodu v určovaní pravidiel napriek tomu, že hlavným zdrojom motivačných štipendií je štátny rozpočet. Vysoké školy však môžu udeľovať aj ďalšie štipendia z vlastných zdrojov.

Motivačné štipendium

Motivačné štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu sa prideľujú podľa zákona o vysokých školách za vynikajúci prospech, alebo za mimoriadne výsledky v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

Podľa zákona môže dostať za vynikajúci prospech motivačné štipendium najviac polovica študentov študijného odboru. V prípade mimoriadnych výsledkov je to najviac desatina študentov študijného odboru. V praxi sa však uplatňuje strop desatina študentov aj pri prospechu.

V prípade, že sa jedná o štipendium, priznané za vynikajúci prospech, často sa používa pojem prospechové štipendium.

Štipendijný fond, štipendijný poriadok

O pridelení motivačného štipendia rozhoduje rektor alebo dekan. V rozhodnutí musí byť uvedená výška štipendia a odôvodnenie priznania. Vysoká škola alebo fakulta spravuje štipendijný fond, prostredníctvom ktorého prerozdeľuje štipendia z vlastných zdrojov, alebo aj z rozpočtu.

Konkrétne pravidlá, postupy, či kritéria pre priznávanie motivačných štipendií, hľadajte v štipendijných poriadkoch na webových stránkach vysokých škôl. V nich dostanete najistejšiu odpoveď na otázku, či máte nárok na motivačné štipendium.

Napríklad v prípade prospechu sa obyčajne môže hľadieť aj na ďalšie kritéria, napríklad absolvovanie všetkých zapísaných predmetov (môže byť stanovená aj najhoršia možná známka), získanie minimálneho počtu kreditov, alebo dosiahnutie konkrétneho váženého študijného priemeru.

Motivačné štipendia sa, na rozdiel od sociálnych štipendií, poskytujú automaticky bez podania žiadosti. Niekde však môžeme nájsť výnimky. Napríklad, ak študent prestúpil po získaní bakalárskeho vzdelania na inú školu, či fakultu a žiada o priznanie motivačného štipendia za výsledky z bakalárskeho štúdia. Nie každá vysoká škola však toto akceptuje a má takýto postup.

Mimoriadne výsledky

Okrem štipendií za prospech, teda škola poskytuje aj štipendia za mimoriadne výsledky. Pod tým si môžeme predstaviť napríklad vynikajúcu záverečnú prácu, ktorá predstavuje prínos v danom odbore, úspešnú reprezentáciu školy, či významný humanitný čin a ďalšie.

Mimoriadne jednorazové štipendium

Často sa stretneme aj s kategóriou – mimoriadne jednorazové štipendia. Tie udeľuje vysoká škola v z vlastných zdrojov napríklad v prípade nepriaznivej sociálnej, zdravotnej, či finančnej situácii, ďalej za vynikajúci prospech v predchádzajúcom roku, alebo v priebehu celého štúdia, mimoriadne výsledky, členstvo v samosprávnych štruktúrach školy a pod.

Právny nárok na štipendium

Dôležitou poznámkou je, že na priznanie motivačného štipendia nemá študent právny nárok.

Rozdielnosť postupov na jednotlivých školách ilustruje aj priznávanie štipendií študentom externej formy, ktoré tiež závisí od konkrétnej školy.

Motivačné štipendia zo štátneho rozpočtu, sa vzťahujú len na študentov 1. a 2. stupňa. Doktorandom sú prideľované osobitné štipendia. Motivačné štipendia z vlastných zdrojov sa môžu vzťahovať aj na študentov tretieho stupňa, opäť to však závisí od školy.

[studijny-poradca-widgety]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥