Absolventská prax

Účelom absolventskej praxe je získať zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré zodpovedajú vzdelaniu absolventa.

Príspevok na prax

Príspevok môže získať len ten absolvent, ktorý má menej ako 26 rokov, denné štúdium ukončil pred menej ako dvoma rokmi a v evidencii uchádzačov o zamestnanie je vedený aspoň mesiac. Taktiež nemal predtým žiadne pravidelné platené zamestnanie.

Dohoda o absolventskej praxi

Prax sa vykonáva na základe dohody o absolventskej praxi medzi absolventom a úradom práce. Úrad práce uzatvorí písomnú dohodu aj so zamestnávateľom. Obom dohodám predchádza žiadosť absolventa a žiadosť zamestnávateľa.

Žiadosť absolventa sa eviduje tri mesiace od jej podania. Ak v evidencii žiadostí zamestnávateľov nie sú vhodní zamestnávatelia podľa požiadaviek absolventa, žiadosť sa považuje za bezpredmetnú. Absolvent školy môže potom následne podať novú žiadosť.

Trvanie praxe

Trvanie absolventskej praxe je ohraničené dĺžkou tri až šesť mesiacov, v rozsahu najviac 20 hodín týždenne. Absolvent môže absolvovať prax najviac jedenkrát. Zároveň má nárok na desať pracovných dní voľna, ale až po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania praxe.

Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.

Výška príspevku od úradu práce

Počas vykonávania absolventskej praxe príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhrádza absolventovi školy mesačný paušálny príspevok vo výške 65 % sumy životného minima – 133,29 eur poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe, paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe absolventovi školy uhrádza príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.

Tento príspevok sa ešte znižuje o dni voľna, či o dni pracovnej neschopnosti. Vypláca sa do 15 pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Jeho vyplatenie je viazané na predloženie dochádzky.

Aktuálne informácie nájdete na stránke ÚPSVaR.

[studijny-poradca-widgety]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥