Vysokoškolský index, výpis výsledkov štúdia a ISIC

K dokladom o vysokoškolskom štúdiu patria najmä preukaz študenta, výkaz o štúdiu (index) a výpis výsledkov štúdia.

Preukaz študenta a ISIC

Preukaz študenta vydáva študentovi vysoká škola po zápise. Ide o doklad, ktorý potvrdzuje právne postavenie študenta a oprávňuje ho využívať práva a výhody študentov.

Študenti denného štúdia dostávajú najčastejšie Univerzitný preukaz študenta ISIC, ktorý umožňuje využívať sieť ďalších komerčných výhod a študentských zliav doma i v zahraničí. ISIC je taktiež jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Študenti externého štúdia dostávajú osobitný preukaz externého študenta a nemajú preto nárok na rovnaké zľavy.

Preukaz študenta je platný vždy od 1.9. do 30.9. nasledujúceho akademického roku. Pre predĺženie platnosti po zápise do vyššieho ročníka je potrebná prolongácia, t.j. elektronické a vizuálne predĺženie platnosti preukazu. V prípade ukončenia štúdia (aj bakalárskeho stupňa), teda po vykonaní poslednej štátnej skúšky, alebo v prípade prerušenia štúdia, prestávajú automaticky platiť štátom garantované zľavy – vlaky, autobusy, MHD. Komerčné zľavy platia až do 30.9.

ISIC platí aj po dovŕšení 26. roku života, ale železnice, autobusy a MHD už zľavu uznať nemusia. Ani doktorandi nemajú nárok na štátom garantované zľavy.

Vysokoškolský index, výpis výsledkov štúdia

Aj index, teda výkaz o štúdiu vydáva fakulta. Tento doklad slúži na zapisovanie predmetov a skúšok. Používanie indexu nie je zo zákona povinné. Rozhodnutie o jeho používaní je v kompetencii vysokej školy, ktorá jeho používanie upraví v študijnom poriadku.

Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci svojho štúdia splnil. Vydáva ho fakulta. Na výpis výsledkov má nárok každý študent, absolvent, ale aj osoba, ktorá štúdium zanechala, alebo bola zo štúdia vylúčená. Fakulta ho musí vydať v prípade takej žiadosti aj v angličtine.

Záznamník klinickej praxe

Okrem týchto dokladov existuje pre študentov zdravotníckych odborov aj tzv. záznamník klinickej praxe. Je to doklad o evidencii práce študenta, ktorú vykonal pod dohľadom počas klinickej praxe. Tá tvorí povinnú súčasť štúdia. Každý záznam potvrdí určený vysokoškolský učiteľ. Vysoká škola môže v prípade pochybností požiadať príslušné zdravotnícke zariadenie o porovnanie záznamníku klinickej praxe s dokumentáciou vedenou zdravotníckym zariadením.

[studijny-poradca-widgety]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥