Samospráva vysokej školy

Akademická obec

Základom akademickej samosprávy je akademická obec, ktorá volí a odvoláva členov akademického senátu. Akademickú obec tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a študenti.

Orgánmi akademickej samosprávy vysokej školy sú:

  • akademický senát,
  • rektor,
  • vedecká rada a
  • disciplinárna komisia.

Podobne je to aj pri fakultách:

  • akademický senát,
  • dekan,
  • vedecká rada a
  • disciplinárna komisia.

Pokiaľ ide o štátne vysoké školy, niektoré významné kompetencie vo vzťahu k nimi majú aj ministri a ich ministerstvá. V prípade vojenskej školy je to ministerstvo obrany, v prípade policajnej školy ministerstvo vnútra a v prípade zdravotníckej školy zase ministerstvo zdravotníctva.

Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom súkromnej vysokej školy je správna rada.

Pôsobnosť orgánov samosprávy upravuje zákon o vysokých školách. Nasledujúca charakteristika sa vzťahuje na verejné vysoké školy a s veľmi malými výnimkami aj na štátne a súkromné školy.

Akademický senát

Akademický senát vysokej školy musí mať podľa zákona najmenej 15 členov a akademický senát fakulty najmenej 11 členov. Z toho najmenej tretinu tvoria v oboch prípadoch študenti. Študentskú časť senátu volia spomedzi seba študenti, zamestnaneckú časť volia spomedzi seba zamestnanci školy.

Funkčné obdobie členov senátu je najviac štvorročné. Kompetencie senátu definuje zákon a je ich pomerne veľa. Spomeňme aspoň, že volí kandidáta na rektora/dekana a navrhuje jeho odvolanie, schvaľuje rozpočet, výročnú správu, dlhodobý zámer, či podmienky prijatia na štúdium a ďalšie.

Rektor a dekan

Rektor je štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Taktiež dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty.

Funkčné obdobie oboch je štvorročné. Rektora vymenúva a odvoláva prezident, dekana zase rektor. Oboje na návrh akademického senátu vysokej školy, resp. fakulty.

Vedecká rada

Členov vymenúva a odvoláva rektor/dekan po schválení akademickým senátom. Členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých škola uskutočňuje svoju činnosť. Najmenej štvrtina a najviac tretina členov vedeckej rady sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce tejto školy/fakulty.

Pod vedeckú radu vysokej školy spadá napríklad hodnotenie úrovne školy, schvaľovanie nových profesorov, ako aj podmienok obsadzovania nových profesorov a docentov, či udeľovanie niektorých titulov a ďalšie. Vedecká rada fakulty okrem iného hodnotí úroveň fakulty, prerokúva a predkladá vedeckej rade vysokej školy návrhy na vymenovanie profesorov, či kritéria obsadzovania profesorov a docentov a ďalšie.

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia prerokúva disciplinárne priestupky študentov a predkladá návrhy na rozhodnutie rektorovi/dekanovi.

Členov disciplinárnej komisie a jej predsedu vymenúva z členov akademickej obce po schválení akademickým senátom rektor/dekan. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti.

[studijny-poradca-widgety]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *