Nové testy 2024: Prijímačky zo slovenčiny na strednú školu

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na strednú školu. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu a správne odpovede nájdete na konci tejto stránky.

Zadanie testu

Ukážka č. 1

Ján Smrek: Dievča v rozkvete
Niet pôvabnejšej veci na svete,
ako je dievča v rozkvete!
To živé jaro, ktoré preniká
jak elektrické vlny,
tá štíhlosť kokosovníka
a pohľad slnca plný,
dve biele sopky,
v ktorých láva vrie,
ktoré sa búria k nebezpečnej hre,
a zúbky dravčie,
zbrane divej mačky –
všetko to pôsobí,
že bys‘ k tomu šiel
raz výbojne,
raz zase kolenačky,
chcel cítiť to vo svojom majetku,
hladkať to, chrániť,
baliť do hodvábu,
rozkošnú vravieť tomu poviedku,
brávať to sebou na jar k lesu,
cez leto k plesu,
ako kvet ruže hrdý
pripínať si to k hrudi –
spáliť to radšej v srdca plame,
prv než to samé uvädne.

1. Zakrúžkujte hlavnú myšlienku textu ukážky č. 1:

 • A. Autor sa vyznáva z toho, že len mladé slovenské ženy sú krásne a pôvabné.
 • B. Autor tvrdí, že láska prekvitá len v letnom období.
 • C. Autor vníma v jednote krásu ženy a krásu slovenskej prírody.
 • D. Autor sa vyznáva z obdivu nad krásou dievčaťa, ktoré dozrieva v mladú ženu.

2. Zaraďte text ukážky č. 1 k literárnemu druhu.

3. Ak básnik nepoužíva pravidelný rým a rytmus, ide o takzvaný ….. verš (doplňte odpoveď).

4. Pomenujte podčiarknuté umelecké prostriedky v ukážke. (Poznámka – odpovede zapíšte v poradí, ako za sebou jednotlivé prostriedky nasledujú v ukážke)

 1. …..
 2. …..
 3. …..

5. Vypíšte z textu ukážky jedno slovo, v ktorom dochádza k porušeniu pravidla o rytmickom krátení.

6. V prvých dvoch veršoch ukážky dochádza k spodobovaniu:

 • A. ani raz
 • B. raz
 • C. dva razy
 • D. tri razy

7. Z textu ukážky vypíšte všetky slová so slabikotvornou spoluhláskou.

8. Zvýraznené slová napíšte v požadovanom tvare uvedenom v zátvorke a zároveň určte ich vzor.

 1. slnce (G pl.) ….. …..
 2. (do) hodvábu (N pl.) ….. …..
 3. jar (L sg.) ….. …..

9. Určte gramatické kategórie zvýraznených slov:

 • niet pôvabnejšej veci …..
 • ktoré sa búria k nebezpečnej hre …..
 • dve biele sopky …..

10. Slová mačky a hrudi spája, že každé z nich má:

 • A. po dve znelé párové spoluhlásky
 • B. po dve neznelé párové spoluhlásky
 • C. po jednej znelej nepárovej spoluhláske
 • D. po dve znelé nepárové spoluhlásky
 • E. po dve krátke samohlásky

11. Vypíšte z textu ukážky slovné spojenie so zvratným privlastňovacím zámenom.

12. Zvýraznené slová v texte ukážky zaraďte k slovným druhom a doplňte aj ich druh.

13. Všetky prídavné mená v časti básne od 1. verša po 6. verš (vrátane) roztrieďte na:

 • akostné:
 • vzťahové:

14. Vo verši …spáliť to radšej v srdca plame…podčiarknuté slovo zaraďujeme medzi:

 • A. termíny
 • B. slang
 • C. dialektizmy
 • D. poetizmy

Ukážka č. 2

MICHAEL FARADAY (1791-1867)

Vedec Michael Faraday objavil elektromagnetickú indukciu, magnetické a elektrické siločiary a chemické názvoslovie obohatil o termíny anóda, katóda, elektróda a ión. Stal sa pre vedu významnou osobnosťou, hoci nemal matematické vzdelanie a vo svojich prácach nikdy nepoužíval vzorce. Ako 24-ročný sa zamestnal ako asistent v chemickom laboratóriu londýnskeho kráľovského inštitútu. Uskutočnil množstvo pokusov, ktoré sa mu stali osudnými. Experimentoval s kyselinami, chlórom a niektoré búrlivé pokusy mu značne poškodili zrak. Okrem toho pracoval s množstvom jedovatých prvkov. Na sklonku života trpel chronickou otravou ortuťou, čo sa prejavilo úpornými bolesťami hlavy, málokrvnosťou a psychickými problémami. Trpel závratmi a výpadkami pamäti. Na sklonku života napísal jednému zo svojich priateľov: ,,Pamäť ma silne opúšťa, takže si nemôžem spomenúť na závery, ku ktorým som včera dospel, musím si niekoľkokrát opakovať sled svojich myšlienok. Ani zapisovanie mi nepomáha…“

ROBERT BUNSEN (1812 – 1899)

Robert Bunsen vynašiel alebo zlepšil veľa súčasných laboratórnych prístrojov, ako napríklad fotometer alebo spektroskop. Objavil dva chemické prvky: rubídium a cézium. V roku 1834 objavil,
že hydroxid železnatý sa dá použiť proti otrave arzénom. Priebeh tohto zistenia bol však dosť dramatický, vedec sa pri ňom takmer otrávil. Krátko na to pri explózii vo svojom laboratóriu oslepol
na pravé oko. Uvedomil si, že zahrávať sa s osudom sa často nevyplatí, preto sa venoval laboratórnym prístrojom. Možno práve preto sa dožil vysokého veku.

ELIZABETH ASCHEIMOVÁ (1859 – 1905)

Manžel Elizabethy Ascheimovej bol lekár, ktorý v nej prebudil záujem o röntgenové lúče. Vo svojom dome si zradili zariadenie, ktoré tieto lúče produkovalo. V ich dome bolo prvé röntgenové
laboratórium v San Franciscu. Elizabeth röntgenovala rôzne predmety, ale i živé organizmy. Pred týmito lúčmi sa vôbec nechránila a krátko po dovŕšení štyridsiatich rokov mala zdravotné problémy. Rozpadávala sa jej pokožka, na tele sa jej tvorili vredy, vypadávali jej zuby, deformovali sa kosti. Prišlo to až tak ďaleko, že jej museli amputovať ruku pod ramenom. O pol roka po tejto operácii Elizabeth zomrela.

Zdroj: 21. STOLETÍ, mesačník, č. 10/2010

Úlohy k ukážke 2

15. Z textu vyplýva, že:

 • A. Faradayove pokusy neovplyvnili jeho zdravie.
 • B. Prvé zamestnanie vedeckého charakteru získal až vo svojej tridsiatke.
 • C. Na sklonku života mal zdravotné problémy, no jeho mentálny stav ostal nemenný.
 • D. Faraday bol experimentálnym chemikom.

16. Pravda je, že:

 • A. Bunsen zomrel na otravu arzénom.
 • B. Bunsen objavil v 18. storočí rubídium.
 • C. existuje látka, ktorá sa dá použiť proti otrave arzénom.
 • D. Bunsen neuznával laboratórne prístroje.

17. Vyber tvrdenie, ktoré z textu nevyplýva:

 • A. E. Ascheimová bola lekárka.
 • B. E. Ascheimová žila v San Franciscu.
 • C. Pred röntgenovými lúčmi sa netreba chrániť.
 • D. Röntegové lúče môžu spôsobiť aj deformáciu kostí.

18. Problémy s očami kvôli svojim pokusom mali:

 • A. Faraday a Ascheimová
 • B. Ascheimová a Bunsen
 • C. Všetci traja
 • D. Bunsen a Faraday

19. Všetci traja vedci prežili väčšiu časť svojho života v:

 • A. 17. storočí
 • B. 18. storočí
 • C. 19. storočí
 • D. 20. storočí

20. Určte jazykový štýl ukážky:

 • A. hovorový
 • B. informačný
 • C. náučný
 • D. umelecký

21. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o podčiarknutej vete je pravdivé?

 • A. Vo vete je menný prísudok.
 • B. Veta obsahuje nepriamy predmet.
 • C. Vo vete sú tri určovacie sklady.
 • D. Veta obsahuje príslovkové určenie príčiny.

22. Slovesá v možnosti ….. (doplň písmeno možnosti) sa zhodujú v kategórii vidu:

 • A. objavil, chráni
 • B. prišlo, trpel
 • C. napísal, zlepšil
 • D. rozpadávala sa, oslepol

23. Nadpisy jednotlivých častí ukážky č. 2 patria podľa členitosti k ….. (doplňte odpoveď) vetám.

24. Určte slovný druh podčiarknutých slov:

 • A. Určite ste si vybrali vhodný termín?
 • B. Vy si určite termín, ktorý vám vyhovuje.
 • C. Určité slovesné tvary majú slovesné gramatické kategórie.

25. Doplňte:

a) Hrubo vytlačené slovo z ukážky M. Faraday napíšte v nominatíve plurálu a rozdeľte ho na slabiky:

b) Akým slovotvorným postupom boli utvorené slová (doplňte odpoveď): fotometer….. chemickom …..

26. Ktorý rad má znaky listu, oznámenia a správy?

 • A. Dňa 1. júna o 17. hodine vo veľkej sále Domu umenia v Košiciach sa bude konať koncert žiakov ZUŠ.
 • B. Vo veľkej sále Domu umenia v Košiciach sme si 1. júna 2014 vypočuli koncertné vystúpenie žiakov ZUŠ.
 • C. Ahoj, Martina! Včera som bola na koncerte. Pozval ma Emil…

27. Po niekoľkých rozhovoroch s kolegami na novom pracovisku Ľuboš pochopil, že sa dostal z blata do kaluže. Pomenujte zvýraznené slovné spojenie z hľadiska ustálenosti.

28. Na vybodkované miesta doplňte správne slová, aby sa výpovede stali ucelenou definíciou:

 • A. Balada = veršovaný ….. žáner, má ….. dej, rýchly spád, zvyčajne sa končí ….. .
 • B. ….. = kratší ….. žáner, má reálny základ – viaže sa k určitému miestu, udalosti alebo postavy z národnej minulosti. Môže byť miestna, heraldická a ….. .
 • C. SCI-FI (alebo ….. – ….. literatúra) čerpá z poznatkov vedy a ….. .
 • D. ….. literatúra = jej kompozícia je založená na zločine a pátraní po neznámom páchateľovi, zdôraznený je motív ….. , hlavná postava je povolaním ….. .
 • E. ….. hra = literárno-dramatický žáner, využíva iba zvukové prostriedky, dôležitú úlohu majú zvukové efekty (cval koní, šum mora…)

29. Označte, či je odpoveď správna, alebo nesprávna:

 • Strofa je jeden riadok básne.
 • Inscenácia je premena literárneho diela na divadelnú alebo televíznu hru.
 • Epická báseň má znaky prozaického rozprávania.
 • Základom dramatického diela je dialóg.
 • Obkročný rým má schému abab.
 • Literárne druhy delíme na lyriku, prózu a drámu?

30. Doplň chýbajúce písmená, skupiny písmen a čiarky.

Mám rád h___stóriu. Okolie ná___ho mesta bolo od nepam___ti bohaté na vzácne kov___. Ob___vatelia ich už o___ávna ťažili. Podľa ___šetkého práve toto bola najdôležitejšia pr___čina prečo ___horský kráľ Belo IV. pov___šil v roku 1255 niekdajšiu osadu na mesto. ___ udelením me___ských práv Banskej Bystrici súviselo aj používanie erbu. Najstaršia známa podoba ___anskobystrického erbu pochádza ___ roku 1326. Erb sa zachoval v podobe pečate na l___stine. V strede pečate je umiestnen___ štít ktorý je osemkrát delený, čím v štíte vzniká dev___ť vodorovných pol___. Po bokoch štítu sú vä___ie banícke kladivk___. S___mbolizujú baníctvo v Banskej Bystrici. Neskôr sa erb mení a o zmene sve___čí aj zachované pečatidlo. Tento znak je teda tak___ ist___ ako na súča___nom erbe. Niektor___ autor___ z 18. storočia hľadajú v erbe št___r___ rôzne rieky. V siedm___ch mestách majú ___tredoslovensk___ občania podobné erb___ pretože banské mestá mali kedysi prep___chové postavenie.

Riešenie testu

Komentáre k článku Nové testy 2024: Prijímačky zo slovenčiny na strednú školu (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥