Nové testy 2024: Prijímacie skúšky zo slovenčiny pre gymnáziá

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry pre gymnáziá. Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Zadanie

Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 60 minút. Pozorne si prečítaj texty jednotlivých úloh a svoje odpovede zapisuj na vyznačené miesto alebo hneď k textu úlohy. Na prípadné poznámky, či časti riešenia, použi dvojhárok (obal), na ktorom je tvoje meno. Hárok s textami úloh a odpoveďami nepodpisuj!

Úlohy zo slovenského jazyka

 1. V nasledujúcom texte je niekoľko chýb a vynechaných hlások. Vyhľadaj a oprav chyby, doplň chýbajúce hlásky!
  Tri góly, ktoré dostali trnavsk_ fudbalisti od bratislavčanov v posledních siedmich minútach zápasu príliš otriasli ich sebad_verou. Sami rodičia boli najviac prekvapený. V Martine je Slovenské _árodné múzeum a Matica Slovenská. V údolí rieky zav_jali dva psi a začul som i dupot sobích kopýt. Akísi kŕde_ holubých mláďat sa usadil na brehu kr_štáľovo čistého potoka. Babkyna susedka je tiež dôchodkiňa. Keď sa vonku zablýskalo a v dome zabl_kalo svetlo, blísko mlynice sa opšmietala ryšavá líška.
 2. Pomenuj nasledovné súvetia, v prípade podraďovacieho urč vedľajšiu vetu.
  a) Ani sa nepribližoval, ani nevzďaľoval.
  b) Pozrel som sa ponad plece, no nikoho som nevidel.
  c) Mám pocit, že príde neskoro.
 3. Utvor príklad na:
  a) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkového určenia času,
  b) priraďovacie súvetie stupňovacie,
  c) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou.
 4. Z nasledujúcich viet vypíš neohybné slovné druhy a urči ich.
  a) Príď, veď máš čas.
  b) No dobre, prídem.
  c) Vedľa domu budeme mať asi záhradu.
  d) Ej, ale je horúco!
 5. Urč všetky vetné členy vo vete:
  Ľahký závan vetra rozšíril do celého okolia vôňu orgovánu a hlohu.
 6. Vetu z úlohy č.5 urč podľa:
  a) obsahu
  b) zloženia
  c) členitosti
 7. Vypíš z vety z úlohy č.5 všetky sklady a pomenuj ich.
 8. Urč slovný druh a gramatické kategórie týchto slov:
  a) ľahký
  b) vôňu
  c) rozšíril
 9. Utvor antonymá (opozitá) k slovám večer, vôňa
 10. Utvor synonymá k slovám bežať, kričať
 11. V nasledujúcej vete podčiarkni prísudok a pomenuj ho: V súčasnosti je môj strýko lekárom na našej poliklinike.

Úlohy z literatúry

 1. Napíš štyri ľubovoľné znaky balady.
 2. Zo slovného spojenia môj plán utvor:
  a) inštrumentál singuláru,
  b) datív plurálu
 3. Vymenuj slohové štýly.
 4. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky
  a) osamelý kvílivý hlas umieráčika
  b) zvuky sa predbehujú, naháňajú sa, smejú sa i plačú
  c) Florián vyskočil sťaby ho had uštipol
  d) oblieval svojím svetlom celé mesto
 5. Urč literárny druh a literárny žáner týchto diel
  a) Ženský zákon
  b) Maryčka Magdonova
  c) Ežo Vlkolinský
  d) Otrok
  e) Neprebudený

Riešenie testu

Komentáre k článku Nové testy 2024: Prijímacie skúšky zo slovenčiny pre gymnáziá (11)

 1. Tu sa nachádzajú odpovede. Netvrdím že sa v nich nenachádza žiadna chyba, preto vás všetkých prosím, aby ste nájdené chyby náležite opravili a skomentovali prečo to tak je, aby sme sa to mohli všetci naučiť správne a úspešne načerpať nové vedomosti zo sveta slovenského jazyka 😀

  1. Tri góly, ktoré dostali trnavskí futbalisti od Bratislavčanov v posledných siedmich minútach zápasu príliš otriasli ich sebadôverou. Sami rodičia boli najviac prekvapení. V Martine je Slovenské národné múzeum a Matica Slovenská. V údolí rieky zavýjali dva psy a začul som i dupot sobích kopýt. Akýsi kŕdeľ holubích mláďat sa usadil na brehu krištáľovo čistého potoka. Babkina susedka je tiež dôchodkyňa. Keď sa vonku zablýskalo a v dome zablikalo svetlo, blízko mlynice sa obšmietala ryšavá líška.

  2. a) Ani sa nepribližoval, ani nevzďaľoval.- priraďovacie súvetie (zlučovacie)
  b) Pozrel som sa ponad plece, no nikoho som nevidel.- priraďovacie súvetie (odporovacie)
  c)Mám pocit, že príde neskoro.- podraďovacie súvetie, vedľajšia veta príslovková časová

  3. a) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkového určenia času- Prídem zajtra, len čo sa rozvidnie.
  b) priraďovacie súvetie stupňovacie- Hnev pomúti rozum, ba ho aj odoberie.
  c) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou.- Bol to silák, že mu páru na svete nebolo.

  4. Vypíš neohybné slovné druhy a urči ich:
  a) Príď, veď máš čas.
  b) No dobre, prídem.
  c) Vedľa domu budeme mať asi záhradu.
  d) Ej, ale je horúco!

  veď- častica
  no- spojka
  vedľa- predložka
  asi- častica
  ej- citoslovce
  ale- spojka

  5. Urč všetky vetné členy vo vete:
  Ľahký závan vetra rozšíril do celého okolia vôňu orgovánu a hlohu.

  ľahký- zhodný prívlastok
  závan- podmet
  vetra- nezhodný prívlastok
  rozšíril- prísudok
  celého- zhodný prívlastok
  do okolia- príslovkové určenie miesta
  vôňu- predmet
  orgovánu- nezhodný prívlastok
  hlohu- nezhodný prívlastok

  6. Urč túto vetu podľa:
  a) obsahu- oznamovacia
  b) zloženia- jednoduchá veta
  c) členitosti- dvojčlenná úplná

  7. Vypíš z vety všetky sklady a urči ich:
  prisudzovací sklad: závan rozšíril
  priraďovací sklad: orgovánu a hlohu
  určovacie sklady: ľahký závan, závan vetra, rozšíril vôňu, vôňu do okolia, do celého okolia, vôňu orgovánu, vôňu hlohu

  8. Urč slovný druh a gramatické kategórie týchto slov:
  a) ľahký- prídavné meno, akostné, mužský rod, jednotné číslo, nominatív, akostné, vzor pekný
  b) vôňu- podstatné meno, ženský rod, jednotné číslo, akuzatív, vzor ulica, abstraktné, všeobecné
  c) rozšíril- sloveso, 3.osoba, jednotné číslo, minulý čas, oznamovací spôsob, (rod- ktovie či činný, alebo trpný), dokonavý vid, plnovýznamové, nezvratné

  9. Antonymá (slová opačného významu) :
  večer- ráno, vôňa- zápach

  10. Synonymá: bežať- utekať, kričať- volať, hulákať

  11. V súčasnosti je môj strýko lekárom na našej poliklinike.
  – prísudok- je lekár
  – je to slovesno-menný prísudok

   1. Máš pravdu, spojka na začiatku vety je vždy častica.
    V týchto „správnych odpovediach“ je veľa chýb

  1. No nemôže byť spojka, ked je na začiatku vety a nič nespája. A dobre (v tej istej úlohe) nemá byť príslovka? A nie som si istá, ale vzor nie je gramatická kategoria

 2. Keď budú nesprávne, prosím opravte ich!

  1. Tri góly, ktoré dostali trnavskí futbalisti od Bratislavčanov v posledných siedmich minútach zápasu príliš otriasli ich sebadôverou. Sami rodičia boli najviac prekvapení. V Martine je Slovenské národné múzeum a Matica Slovenská. V údolí rieky zavýjali dva psy a začul som i dupot sobích kopýt. Akýsi kŕdeľ holubích mláďat sa usadil na brehu krištáľovo čistého potoka. Babkina susedka je tiež dôchodkyňa. Keď sa vonku zablýskalo a v dome zablikalo svetlo, blízko mlynice sa obšmietala ryšavá myš.

 3. 1
  Prijímacie pohovory do 1. ročníka Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov v školskom roku
  2015/2016
  (bilingválna sekcia)
  Ukážka 1
  Zbojník: (zakričí) Heeej! Stoj! (zastaví koč a vytiahne Gerdu z koča)
  Vodkyňa zbojníkov: Poď sem! Musíš prejsť okolo mňa! Čo s tebou spravíme?
  Malá zbojníčka: Nechaj ju! Je taká pekná! Bude mojou priateľkou a keď ma bude nudiť, zbavím sa
  jej…Porozprávaj mi o sebe.
  (Gerda rozpráva svoj príbeh a počúvajú ju aj holuby pod strechou zbojníckeho zámku)
  Holub: Vrkú, vrkú…Videl som Kaya. Bol v saniach snehovej kráľovnej…
  Malá zbojníčka: Nikdy som nepočula také vzrušujúce rozprávanie. Dám ti svojho soba a trochu zásob.
  Ale nedám ti rukávnik. Priveľmi sa mi páči. Dostaneš rukavice mojej matky.
  (úryvok z diela Hansa Christiana Andersena: Snehová kráľovná)
  1. Zaraďte ukážku 1 k literárnemu druhu. …..
  2. Doplňte odpovede:
  a) Prvé uvedenie divadelnej hry sa nazýva ….. .
  b) O aký verš ide, keď básnik nepoužíva pravidelný rytmus a rým? …..
  c) Krátky epický príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, ktorá má neočakávaný záver
  s humorným vyznením nazývame ….. .
  3. Pospájajte správne dvojice:
  A. maňuška 1. bábka vedená zospodu na paličkách
  B. marioneta 2. bábka vedená zhora na nitkách
  C. javajka 3. bábka vedená zospodu na prstoch
  4. Vypíšte z ukážky 1 pomnožné podstatné meno, doplňte jeho rod a vzor.
  …..
  5. V prehovore vodkyne zbojníkov a holuba sa nachádzajú slová zvýraznené tučným písmom.
  Napíšte, k akým slovným druhom patria (poznámka – pri určovaní dodržte poradie slov).
  …..
  6. Vypíšte z ukážky 1 slovo so slabikotvornou spoluhláskou. …..
  2
  7. A. V ktorej z možností dochádza v oboch slovách pri výslovnosti k zmene znelej spoluhlásky
  na neznelú?
  a) sneh, rukávnik
  b) kráľovnej, s tebou
  c) vzrušujúce, nikdy
  d) zásob, rozpráva
  B. Ako sa odborne nazýva jav, ktorý je opísaný v úlohe 7.A. ?
  …..
  8. Vo vete Dám ti svojho soba. určte vzor podčiarknutého slova. …..
  9. Podčiarnite správnu odpoveď:
  Veta Stoj! je podľa zloženia jednoduchá rozvitá / jednoduchá holá / jednoduchá menná /
  jednoduchá slovesná.
  10. Vetu Malá zbojníčka povedala, že o tom nikdy nepočula. upravte na priamu reč s uvádzacou
  vetou na začiatku.
  …..
  11. Do tabuľky doplňte chýbajúce údaje:
  Autor Dielo Literárny druh žáner
  Joe Alex dobrodružný román
  Horehronie lyrika
  Miroslav Válek nonsens
  Do konca epika
  Ukážka 2
  Celý mesiac lialo ani z krhly – pršalo na tábor s 22 mužmi, tisíckami tiav, slonov, koní, byvolov
  a mulíc zhromaždených na jednom mieste zvanom Rávalpind. Mal ho prísť navštíviť miestokráľ
  Indie. Návštevu sľúbil aj emir – divný kráľ z veľmi divnej krajiny. Práve on priviedol svoju osobnú
  stráž – osemsto vojakov a kone. Tie jakživ nevideli ani tábor, ani lokomotívu.
  Slnko sa chýlilo k obzoru. Počul som, ako cvendží reťaz vlečená po zemi. Blížil sa záprah
  obrovských mrzutých bielych volov, ktoré ťahali ťažké obliehacie delá, keď sa slony zdráhali ísť už
  bližšie k paľbe. Na reťaz takmer stúpil ďalší delostrelecký mul, ktorý vyplašene volal na akéhosi
  Billyho. A ten, keďže bolo veľmi horúco, lízal banánové mrazivo.

  3
  Vlk, zvyknutý prenášať svoje mláďatá, vie odniesť v pysku vajce, a nerozbije ho! A tak ani otec
  Vlk nezaškrabol dieťa zubami, keď ho čeľusťami uchopil za kožu na chrbte, aby ho odniesol medzi
  svoje mláďatá.
  – Aké je malinké! Aké holé a…smelé! – povedala nežne matka Vlčica, keď dieťa odtískalo vĺčatá,
  aby sa dostalo bližšie k teplému kožuchu. – Ľaľa, už sa aj kŕmi s ostatnými…! Toto je teda ľudské
  mláďa!
  (úryvok z Knihy džunglí)
  12. Doplňte informácie:
  a) Autorom diela, z ktorého je ukážka 2, je ….. .
  b) Dielo z hľadiska literárnej formy zaradíme k ….. .
  13. V ktorej možnosti je použitá spojka súčasťou prirovnania?
  a) Celý mesiac lialo ani z krhly.
  b) Kone nevideli ani tábor, ani lokomotívu.
  c) Počul som, ako cvendží reťaz.
  d) Ako sa dostaneme do tábora?
  14. V 2. odseku ukážky 2 sa nachádza podčiarknuté slovo. Použite ho tak, aby ste vytvorili:
  a) epiteton …..
  b) personifikáciu …..
  c) anaforu …..
  …..
  15. Zvýraznenú číslovku z 1. vety ukážky 2 prepíšte slovom:
  …..
  16. Z prvého odseku ukážky 2 vypíšte všetky zámená a určte ich druh:
  …..
  …..
  17. Aký typ viet z hľadiska modálnosti (obsahu) prevláda v poslednom odseku ukážky 2?
  …..
  4
  18. Uvedenú vetu určte podľa členitosti: Celý mesiac lialo ani z krhly.
  …..
  19. Z vety Každý vlk vie odniesť v pysku vajce. vypíšte prisudzovací sklad:
  …..
  20. Vyberte možnosť, v ktorej sú všetky podstatné mená skloňujúce sa podľa vzoru ulica:
  a) opíc, čerešní, žien, stoličiek
  b) tabúľ, skríň, fliaš, gúľ
  c) sukní, koní, oviec, cibúľ
  d) duší, ruží, myší, zmesí
  21. Podčiarknuté slovo (lízal) mrazivo patrí medzi:
  a) archaizmy b) neologizmy c) historizmy d) dialektizmy
  22. Vo vete Odniesol ho medzi svoje mláďatá. určte gramatické kategórie:
  a) slovesa …..
  b) podstatného mena …..
  23. Utvorte zo základného tvaru podstatných mien požadovaný tvar uvedený v zátvorke:
  kufor (lokál sg.) – gymnázium (genitív pl.) –
  os (genitív sg.) – hotel (nominatív pl.) –
  24. Zo zvýrazneného slova v spojení miestokráľ Indie utvor prídavné meno a urč jeho druh:
  prídavné meno …..
  druh prídavného mena …..
  Ukážka 3
  Felix prekonal rýchlosť zvuku
  Pred tromi rokmi sa žiadne meno neskloňovalo viac, ako meno rakúskeho šialeného nadšenca
  Felixa Baumgartnera. Je známy predovšetkým extrémnym skokom s padákom, keď z
  kapsule balóna vyskočil z rekordnej výšky 39 045 m. Počas tohto zoskoku sa stal prvým človekom,
  ktorý voľným pádom prekonal rýchlosť zvuku. Svojím zoskokom z vesmíru chcel vytvoriť hneď
  niekoľko zápisov do Guinessovej knihy rekordov. To sa mu po niekoľkotýždňových trampotách
  s počasím napokon aj v nedeľu 14. októbra 2012 podarilo. Prekonal tri rekordy: najvyššiu dosiahnutú
  výšku balóna s ľudskou posádkou, skok z najvyššej výšky nad zemským povrchom a najvyššiu
  dosiahnutú rýchlosť pri voľnom páde (cca 1 170 km/h). Padák však omylom otvoril skôr, a preto
  oproti plánom neutvoril štvrtý rekord – v dĺžke voľného pádu. Jeho zoskok sledovalo naživo až osem
  miliónov ľudí.
  Vo svojej kariére absolvoval celkovo 2 300 zoskokov. V roku 1999 prekonal svetový rekord v
  skoku z výškovej budovy, keď zoskočil z malajzijského mrakodrapu Petronas Towers v Kuala
  Lumpur. Dokázal bezpečne zoskočiť s padákom z ruky sochy Ježiša Krista v brazílskom Rio de
  Janeiro.

  (zdroj – internet)

  25. Ktoré tvrdenie vyplývajúce z ukážky 3 je pravdivé:
  A. Rýchlosť zvuku je 1 170 km/h.
  5
  B. Felix Baumgartner 14. 10 2012 vytvoril svetový rekord 20. storočia.
  C. Felix Baumgartner jedným skokom prekonal viacero svetových rekordov.
  D. Dĺžka Baumgartnerovho voľného pádu bola 39 045 m.
  26. Rekord prekonal:
  A. v jari B. v lete C. v jeseni D. v zime
  27. Z textu ukážky 3 nevyplýva, že:
  A. Felix Baumgartner vytvoril svetový rekord aj v Malajzii.
  B. Z výškovej budovy sa nedá zoskočiť padákom.
  C. Felix Baumgartner vytvoril svetový rekord tiež v Brazílii.
  D. Felix Baumgartner vytvoril svetový rekord aj v Rakúsku.
  28. Felix Baumgartner sa vášnivo venuje:
  A. pilotovaniu B. letectvu C. parašutizmu D. kozmonautike
  29. Zaraďte text ukážky 3:
  A. k jazykovému štýlu …..
  B. k slohovému postupu …..
  30. K napísaniu ktorého slohového útvaru je potrebné tlačivo:
  A. karikatúra B. dotazník C. úvaha D. umelecký opis
  31. V ktorej možnosti sa nachádza synonymum k slovu extrémny:
  A. minimálny B. výstredný C. originálny D. extrahový
  32. V ktorej z možností sa nenachádza vybrané slovo?
  A. z výšky B. rýchlosť C. sympatia D. prepych
  33. V podčiarknutej vete textu ukážky 3 sa nachádzajú dve príslovky. Podľa druhu sú:
  A. času, spôsobu
  B. spôsobu, času
  C. miesta, času
  D. príčiny, času
  34. V texte ukážky 3 sa nachádzajú tučným písmom zvýraznené číslovky. Určte ich druh
  a skloňovací vzor (poznámka – pri určovaní dodržte poradie čísloviek v texte).
  …..(druh) …..(vzor)
  35. Napíšte koreň slova nezanedbateľný:
  …..
  36. Akým slovotvorným spôsobom boli vytvorené slová:
  rakúskeho …..
  zemegule …..
  37. Jednotlivé slová z rámčeka kvádra roztrieď a zapíš do príslušného tvaru srdca.
  asi že so čože popod keď bodaj ku v lebo
  6

  častice spojky predložky

  38. V ktorej možnosti sú slová správne rozdelené na slabiky?
  A. ko-mu-ni-kác-ia B. d-ié-ta C. mo-za-i-ka D. e-mó-c-ie
  39. Doplňte do textu chýbajúcu hlásku a čiarky:
  Markov ps_ záprah predbehol unavené ps_ jeho najv_čšieho r_vala. Už siedm_krát
  bola tieto prázdniny spolu _o siedm_m_ spolužiakm_ na kúpalisku. K tvoj_m
  znám_m prišli zasadiť košat_ du_. Žiraf_ oh_bajú svoj dlh_ žiraf_ krk
  k najspodnejším v_honkom kr_kov aby svoj_m p_skom dosiahli chutnú potravu.
  Jeho l_sá hlava sa skláňala nad pokazen_m l_som ovocia. Mal_ chlapčiská by
  rad_ našli _ánošíkov poklad. Susedk_n chodník je pokr_t_ l_st_m ktoré pr_jemne
  šuští. Boli sme prekvapen_ zástupom ľudí všetk_ch miest. Za f_z_ku z_skal
  _obelov_ _enu.

 4. Prijímacie pohovory do 1. ročníka Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov v školskom roku 2014/2015 (bilingválna sekcia)
  Ukážka č. 1 Život Konštantína – Cyrila

  Keď prišiel v roku 863 na Moravu, s veľkou úctou prijal ho Rastislav, a keď zhromaždil učeníkov, oddal mu ich na učenie. A onedlho preložil do novej reči, ktorú priniesol, celý cirkevný poriadok, naučil ich raňajšej službe božej, hodinkám, večierni, po večernici i tajnej službe (omši) a tam nechal učiť aj iné náuky, gramatiku i muziku. I otvorili sa, podľa slov prorokových, uši hluchých a počuli slová Písma a jazyk jachtavých jasným sa stal. Boh sa však tomu radoval a diabol zahanbil.
  Keď pobudol na Morave štyridsať mesiacov, vybral sa svätiť svojich učeníkov. Prijal ho cestou panónsky knieža Koceľ i obľúbil si slovienske knihy veľmi a naučil sa im a dal mu do päťdesiat učeníkov, aby sa im tiež naučili. Preukázal mu veľkú úctu, povedal, že si ho prenesmierne váži, že má tu dvere vždy otvorené a vyprevadil ho. A nevzal ani od Rastislava, ani od Koceľa ani zlata, ani striebra, ani iné veci a predniesol slovo evanjelia bez pláce. Vyprosil si len deväťsto zajatcov od oboch a prepustil ich.
  Keď bol v Benátkach, zišli sa proti nemu starší biskupi a kňazi i mnísi ako havrany na sokola a pozdvihli trojjazyčný blud a hovorili: Človeče, povedz nám, prečo si utvoril teraz Slovienom písmená a učíš ich, čo nikto iný predtým nevynašiel, ani apoštoli, ani rímsky pápež, ani Gregor Bohoslovec, ani Hieronym, ani Augustín? My však poznáme len tri jazyky, ktorými sa patrí v knihách sláviť Boha: hebrejský, grécky a latinský.
  Stredoveká literatúra. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 1995. Edícia POPULART, s. 12 – 13, s. 31, s. 33.

  Úlohy 1 – 12 sa viažu na ukážku č. 1:
  1. Konštantín prišiel na Moravu:
  a) v 7. storočí nášho letopočtu c) v 8. storočí nášho letopočtu
  b) v 9. storočí nášho letopočtu d) v 8. storočí pred naším letopočtom
  2. Z textu nevyplýva, že:
  a) Na Morave existoval ucelený cirkevný poriadok.
  b) Cirkev dovoľovala kázať slovo božie iba v troch oficiálnych jazykoch.
  c) Rastislav spočiatku Konštantína veľmi neuznával.
  d) Nový jazyk Slovienov bol použitý aj na iný účel ako preklad cirkevných kníh.
  3. Prečo bol Konštantín kritizovaný mníchmi, kňazmi a biskupmi v Benátkach?
  a) Pretože navrhoval odlúčenie Moravského kráľovstva od cirkvi.
  b) Pretože ako cirkevný jazyk uznávajú iba hebrejčinu, gréčtinu a latinčinu.
  c) Pretože nevyučil žiadnych učeníkov, ktorí by šírili jeho učenie.
  d) Lebo neuznával rímskeho pápeža.
  4. Konštantín učil Slovienov:
  a) hebrejčinu b) gréčtinu c) latinčinu d) ani jeden z uvedených jazykov
  5. Z textu vyplýva, že:
  a) Konštantína vyplatili za jeho učenie zlatom.
  b) Konštantína vyplatili za jeho učenie striebrom.
  c) Konštantín dostal za svoje učenie veľké pozemky v panónskej oblasti.
  d) Konštantín za svoje učenie nežiadal žiadny materiálny statok.
  6. Ukážku zaradíme k slohovému postupu:
  a) informačnému b) opisnému c) výkladovému d) rozprávaciemu
  7. V ktorej možnosti patria všetky slohové útvary k informačnému slohovému postupu?
  a) opis, charakteristika, inzerát c) oznam, správa, inzerát
  b) referát, diskusia, oznam d) správa, opis, diskusia
  8. V ktorých dvoch možnostiach sú vytvorené synonymické dvojice?
  a) radoval – zahanbil c) úcta – hold
  b) učeník – učiteľ d) učenie – náuka
  9. Koľko podstatných mien v nominatíve je v 1. odseku ukážky?
  a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
  10. V ktorej z možností sú všetky prídavné mená akostné?
  a) veľký, prorokových, tajný c) panónsky, jasný, boží
  b) jasný, veľký, starý d) tajný, celý, hebrejský
  11. Vypíšte všetky slovné druhy, ktoré chýbajú v podčiarknutej časti súvetia: …..
  12. Zvýraznenú (tučným písmom) časť súvetia v ukážke prerobte tak, že vytvoríte priamu reč s uvádzacou vetou uprostred.
  …..
  13. a) Jednotlivé časti príhovoru priraďte číslom k správnemu pomenovaniu kompozície (stavby) rečníckeho prejavu uvedenom dole pod textom:
  1. Vysoké Tatry preto nie sú len obyčajným parkom na prechádzky, turistiku a oddych občanov, ale miestom, ktoré si zaslúži našu pozornosť…
  2. Vítam Vás na dnešnej peknej akcii. Iste si všetci pamätajú na krutú udalosť – prudkú víchricu v Tatrách, ktorá nadobudla rýchlosť orkánu…
  3. Ďakujem žiakom, ktorí vo svojom voľnom čase pripravili túto výstavu a zorganizovali zbierku na kúpu nových sadeníc stromčekov. Prajem Vám príjemné posedenie!
  4. Milí spolužiaci!
  A. jadro ….. B. záver ….. C. oslovenie ….. D. úvod …..
  b) Uveďte, v akom správnom poradí majú v príhovore za sebou nasledovať časti A – D.
  1. ….. 2. ….. 3. ….. 4. …..

  Ukážka č. 2
  Daniel Hevier: Pieseň pre tvoje uši
  Kto má dobrý, kto má dobrý sluch,
  ten počuje aj dupanie bĺch,
  ten počuje, ako kýcha kvet,
  všetky zvuky, aké má len svet.
  Kto má dobrý, kto má dobrý sluch,
  ten počuje, ako praská kruh,
  hrdzu práve chrúmajúcu kľúč.
  Počúvať sa s nami správne uč.
  Jedným uchom dnu a druhým von,
  takto nezachytíš ani tón.
  Jedným uchom von a druhým dnu,
  takto môžeš všetko zabudnúť.
  Kto chce mať vždy iba dobrý sluch,
  nepočúva zblízka delobuch,
  nepočúva príliš hlasno rock,
  lebo by mu praskol bubienok.
  14. Doplňte chýbajúce informácie:
  a) Rým je ….. .
  b) Autor v ukážke využil typ ….. rýmu.
  c) Uveďte schému tohto rýmu ….. .
  15. Ako sa nazýva opakovacia básnická figúra, ktorú obsahuje 4. strofa básne?
  …..
  16. Rozhodnite, či sa v 1. strofe básne vyskytuje: (zakrúžkujte ÁNO / NIE a keď treba, odpovedzte)
  a) metafora: ÁNO / NIE Ak áno, vypíšte príklad: …..
  b) personifikácia: ÁNO / NIE Ak áno, vypíšte príklad: …..
  c) prirovnanie: ÁNO / NIE Ak áno, vypíšte príklad: …..
  17. Do tabuľky doplňte chýbajúce údaje:
  Dielo Autor Literárny druh žáner
  Maša Haľamová báseň
  Zuzanka Hraškovie P.O.Hviezdoslav
  O nenásytnej líške epika
  18. a) Od zvýraznených slov v ukážke č. 2 vytvorte prídavné mená rovnakého druhu: …..
  b) Aký druh prídavných mien ste vytvorili? …..
  19. Z 1. strofy ukážky č. 2 vypíšte jedno slovo so slabikotvornou spoluhláskou.
  …..
  20. Zo skupiny slovies kýcha, počuje, má, praskol, chrúme vypíšte:
  a) sloveso, ktoré sa vidom líši od ostatných: …..
  b) od vypísaného slovesa utvorte neurčitok: …..
  21. Z uvedených možností vyberte slovo, ktorému zodpovedá uvedené poradie hlások: obojaká spoluhláska, znelá párová; krátka samohláska; obojaká spoluhláska, znelá nepárová; krátka samohláska; tvrdá spoluhláska, neznelá párová
  a) kabát b) dosah c) zamat d) valec
  22. K slovesu zabudnúť z ukážky č. 2 vytvorte antonymum. …..
  (poznámka: nestačí napísať predponu ne- )
  23. Vysvetlite, prečo v slove žiacku (knižku) nepíšeme dlhé ú.
  …..

  Ukážka č. 3
  Dušan Dušek : Pretože aj napriek tomu (úryvok z rozhlasovej hry)
  Zvuk (Trieda – hodina literárnej výchovy, žiak Straka recituje.)
  Straka: Ján Smrek: Oči Všetci sme krásnymi a mocnými, bo všetci…
  Slovenčinárka: Počkaj, Straka, na niečo si zabudol. Ide predsa o úryvok z básne, o úryvok, podotýkam – a to musí recitátor oznámiť. Takže ešte raz.
  Straka: Mám sa aj pokloniť?
  Slovenčinárka: Stačí: Ján Smrek… Oči… Úryvok… Všetci sme krásnymi…
  Straka: Ján Smrek: Oči… Začiatok… vlastne úryvok!
  Slovenčinárka: Straka! Ešte raz a naposledy! Nerob opičiny! Lebo sa to zle skončí! No nie pre mňa! Ani pre poéziu! Ale pre teba!
  Straka: (odkašle si). Ján Smrek. Oči. Úryvok. Všetci sme krásnymi a mocnými… Zvuk (Strakov hlas sa postupne stíši.)
  Rišo: (Obracia sa k Mikymu.) Kedy nám to dala? Ja sa vôbec nepamätám, že sme sa mali učiť báseň… Vieš ju?
  Miky: Ani slovo.
  Rišo: Keď ma vytiahne, som hotový!
  Miky: Tvár sa, že vieš, potom ťa nevytiahne.
  Slovenčinárka: No, dobre, Straka, choď si sadnúť. Jednotka to nie je, ale vidím, že si sa učil, máš dvojku. Prines žiacku knižku… alebo našu báseň si najskôr dokončíme… Druhú časť nám príde povedať, vlastne zarecitovať… Hlási sa niekto? Nehlási… Ako vždy. Ej, vás len na dereš! Takže vyvoláme … vyvoláme Perníka. Zvuk (Rišo odsunie stoličku a pomaly kráča k tabuli.)
  24. Rozhodnite, ktoré typy viet z hľadiska obsahu v nasledujúcich príkladoch chýbajú:
  a) Straka!
  b) Kedy nám to dala?
  c) Mám sa pokloniť?
  d) Všetci sme krásnymi a mocnými.
  Chýbajú ….. vety.

  25. Neúplnú dvojčlennú vetu Nerob opičiny! :
  a) preštylizuj na neslovesnú (mennú) jednočlennú vetu:

  …..
  b) urč gramatické kategórie podstatného mena z dvojčlennej vety a jeho vzor:
  …..
  26. a) Vypíšte zo zvýraznených viet ukážky č. 3 prisudzovacie sklady.
  …..
  b) Ako nazývame vetné členy, medzi ktorými uvedený druh skladu?
  …..
  27. Vo vete Druhú časť nám príde povedať… podčiarknite číslovku a určte jej druh.
  …..
  28. Na vybodkované miesta napíšte správne pojmy, aby definícia mala ucelený význam.
  Oživovanie neživých bábok hercami, ktorí ich vodia alebo oživovanie neživých postavičiek vo filme sa nazýva ….. .
  Keď sa uvedie dramatické (divadelné, rozhlasové, filmové) dielo na javisku, hovoríme o ….. .
  Dielo, ktoré čerpá námet z čias osídľovania Divokého západu z prostredia Indiánov, kovbojov a jeho hlavnou myšlienkou je boj za spravodlivosť, zaraďujeme k útvaru s názvom ….. .
  29. Slovo dereš z ukážky 3 patrí medzi:
  a) neologizmy b) archaizmy c) historizmy d) dialektizmy
  30. Vyber možnosť, v ktorej je správne uvedené, akým druhom umenia je rozhlasová hra:
  a) vizuálnym, pretože je založená na zrakovom vnímaní,
  b) auditívno-vizuálnym, lebo využíva sluchové aj zrakové umenie,
  c) auditívnym, pretože je založená na sluchovom vnímaní,
  d) vizuálno-auditívnym, lebo využíva hlavne zrakové vnímanie.

  31. Doplňte do textu chýbajúcu hlásku alebo skupinu hlások a čiarky
  Tatry sú miestom, kam sa rad___ vraciame a vždy sme nimi očaren___ . Nad lesmi sa t___ čia v__ priamené štíty s biel___ mi čiapkami ktoré sam__ s__ mbolicky strážia život pod nimi. Keď sa vezieme v__ sutou lanovkou a zaostr__me zrak, prekvapí nás niekoľko br__ latne skáč__ cich kamzíkov. Keď vysm__dnú ponoria svoj p__ sk do jednej __ kr__štá__ových bystrín. Sme fascinovan__ pôvabom hm__riacich sa pestr__ch motýl___ch krídel. Každ__ z nás sa teší, keď ho slniečko štekl__ po tvár__. Mnohí turisti vyhľadávajú vzácne m___nerálne pramene. Po zotmení sa oz___va prv__ sov__ pozdrav pre všetky zver__ v okol__ . Nakoniec neob__deme ani expozíciu ___ úzea __ atranského __árodného ___arku v Tatranskej Lomnici.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥