Prerušenie štúdia

Zákon o vysokých školách je ohľadom prerušenia štúdia strohý, takže informácie hľadajte v študijnom poriadku vašej vysokej školy. Podmienky prerušenia štúdia sa môžu medzi školami líšiť. V článku uvedieme aspoň najčastejšie situácie.

Žiadosť o prerušenie štúdia

Prerušenie štúdia vzniká až na základe písomnej žiadosti študenta. O prerušení rozhodne dekan, prípadne rektor (ak program zabezpečuje vysoká škola a nie fakulta).

Lehota prerušenia

Lehota prerušenia býva ucelená časť štúdia (semester, rok). Najdlhšie možné prerušenie sa líši, najčastejšie ide o jeden rok bez udania dôvodu a dva roky pri závažných zdravotných, či iných osobných dôvodoch. V prípade čerpania rodičovskej dovolenky to môžu byť až tri roky.

Po prerušení štúdia, prestávate byť dňom prerušenia študentom a tým prichádzate o všetky práva, ktoré sú s tým spojené (zľavnené cestovné a pod.). Opätovne sa stávate študentom dňom zápisu po prerušení. Môžete sa zapísať aj skôr ako uplynie lehota prerušenia. Doba prerušenia sa nezapočítava do povolenej dĺžky štúdia.

Dôvody prerušenia štúdia

Štúdium sa dá počas semestra prerušiť na viacerých školách len zo závažných dôvodov. V takom prípade vám môže obvykle dekan alebo rektor povoliť zrušenie zápisu predmetov za semester, v ktorom došlo k prerušeniu.

Prerušenie štúdia, keď hrozí vylúčenie

Častou praxou na niektorých školách je prerušenie štúdia z dôvodu, aby sa študent vyhol vylúčeniu. Napríklad študijný poriadok Univerzity Komenského hovorí, že „študijné povinnosti, za ktoré získal študent do termínu podania žiadosti o prerušenie hodnotenie FX alebo nezískal žiadne hodnotenie, sa pri nástupe po prerušení štúdia považujú za opakovane zapísané.“

V študijnom poriadku Slovenskej technickej univerzity sa zase píše, že „O prerušenie štúdia nemôžete požiadať v prípade, že nastali podmienky pre vylúčenie zo štúdia.“

Študijné poriadky sú rôzne, a preto aj podmienky prerušenia štúdia. Tou najlepšou radou je preto informovať sa na študijnom oddelení alebo si prečítať študijný poriadok vašej školy.

[studijny-poradca-widgety]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥