Formy a metódy štúdia

Možno ste sa pri voľbe vysokej školy stretli s pojmami ako prezenčná metóda štúdia, alebo externá forma štúdia. Čo tieto pojmy teda znamenajú?

Formy štúdia

Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. Vzdelávanie môže taktiež prebiehať prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou metódou.

Denné štúdium

Pri dennom štúdiu ste v škole prakticky každý deň (niekde to nemusí byť každý deň, ak máte možnosť si flexibilne nastaviť rozvrh). Celková časová náročnosť práce študenta zodpovedá pri tejto forme štúdia rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.

Externé štúdium

Externá forma je založená prevažne na samostatnom štúdiu a konzultáciách. Fyzicky sa tak v škole môžete ukázať raz alebo dvakrát za týždeň. Z hľadiska časovej náročnosti práci študenta je nastavená v rozsahu 750 až 1440 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti. Mnoho škôl si tento znížený časový rozsah vzdelávania kompenzuje predĺžením dĺžky štúdia v externej forme štúdia, napríklad o dobu pol roka, alebo rok.

Metódy štúdia

Prezenčné štúdium

Prezenčná metóda štúdia spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom.

Dištančné štúdium

Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.

Kombinované štúdium

Kombinovaná metóda je kombináciou prezenčnej a dištančnej metódy v približne rovnakej miere, prípadne s prevahou priameho kontaktu učiteľa so študentom.

Pri dennej forme a externej forme určitého študijného programu sa používajú rovnaké metódy. Ak používanie rovnakých metód nie je možné, prípadné nevyhnutné rozdiely v uskutočňovaní študijného programu v dennej forme a externej forme nesmú mať podľa zákona o vysokých škôl negatívny vplyv na výstupy vzdelávania. To znamená, že absolvent externého štúdia má mať rovnaké schopnosti a znalosti ako absolvent denného štúdia.

[studijny-poradca-widgety]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥