Študijný poradca

Študijný poradca alebo tútor je vašim sprievodcom štúdiom na vysokej škole. Študijný poradca je primárnou kontaktnou osobou medzi katedrou a študentom. Rieši a organizuje záležitosti týkajúce sa štúdia príslušného ročníka a študijnej skupiny. Je pre študenta prvým kontaktom pri riešení problémov štúdia.

On-line študijný poradca

Na tejto stránke nájdete všeobecné informácie o systéme a podmienkach štúdia na vysokých školách, ako je školné, štipendium, študentská pôžička, prerušenie štúdia, absolventská prax, formy a metódy štúdia, získanie diplomu a ďalšie. Rozdelili sme ich do troch skupín:

  1. Organizácia školy
  2. Štúdium na VŠ
  3. Štipendiá a poplatky

1. Organizácia školy

Samospráva vysokej školy

Čo je akademická obec? Ako pracuje akademický senát, dekan vysokej školy a rektor vysokej školy? Aké kompetencie má vedecká rada a disciplinárna komisia? Informácie nájdete na stránke Samospráva vysokej školy.

Formy a metódy štúdia

Formy štúdia na vysokej škole. Aký je rozdiel medzi dennou a externou formou štúdia, či prezenčnou a dištančnou metódou štúdia? Metódy štúdia na VŠ. Informácie nájdete na stránke Formy a metódy štúdia.

Podľa čoho si vybrať vysokú školu a odbor?

Ako si správne vybrať študijný odbor? Odpovedz si na nasledujúce otázky a porozmýšľaj, čo z toho je pre teba najdôležitejšie. Informácie nájdete na stránke Podľa čoho si vybrať vysokú školu a odbor?.

Vysokoškolský index, výpis výsledkov štúdia a ISIC

Do kedy platí ISIC – preukaz študenta? Ste povinný mať vysokoškolský index – výpis výsledkov štúdia? Záznamník klinickej praxe. Zľavy pre študentov. Informácie nájdete na stránke Vysokoškolský index, výpis výsledkov štúdia a ISIC.

2. Štúdium na vysokej škole

Všetko od prijímačiek až po štátnice

Na stránke Škola – Všetko pre študentov SŠ a VŠ ekonomického smeru nájdete všetko na to, aby ste úspešne absolvovali štúdium ekonomických stredných a vysokých škôl. Počnúc prijímačkami na strednú školu, ďalej testy, ťaháky, ročníkové práce, maturitné otázky, prijímačky na vysokú školu, odborné články, prednášky, cvičenia, diplomové práce a vypracované štátnicové otázky.

Prerušenie štúdia

Za akých podmienok môžete prerušiť štúdium? Na ako dlho? Prerušenie štúdia – ako sa vyhnúť vylúčeniu zo štúdia? Pohľady študijného poriadku na prerušenie. Informácie nájdete na stránke Prerušenie štúdia.

Absolventská prax

Aká je výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe? Aké podmienky musí absolvent spĺňať? Trvanie absolventskej praxe. Mesačný paušálny príspevok. Informácie nájdete na stránke Absolventská prax.

Štátnice a obhajoby

Ako obhájiť diplomovú alebo bakalársku prácu? Kto tvorí štátnicovú komisiu? Štátna skúška a jej hlavné časti. Klasifikácia diplomovej práce a štátnej skúšky. Informácie nájdete na stránke Štátnice a obhajoby.

Vysokoškolský diplom a červený diplom

Ako získať vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej skúške? Aké sú podmienky na získanie vysokoškolského diplomu a červeného diplomu? Informácie nájdete na stránke Vysokoškolský diplom a červený diplom.

3. Štipendiá a poplatky

Sociálne štipendium

Kto má nárok na sociálne štipendium? Ako sa vypočíta jeho výška? Akým spôsobom sa vypláca? Informácie nájdete na stránke Sociálne štipendium.

Študentská pôžička

Ako požiadať o študentskú pôžičku? Aké úroky platíte? Fond na podporu vzdelávania pre študentov aj pedagogických pracovníkov. Informácie nájdete na stránke Študentská pôžička.

Školné

Kto musí platiť školné na vysokej škole? Aká je výška školného na jednotlivých vysokých školách? Odpustenie školného a termíny uverejnenia. Informácie nájdete na stránke Školné.

Motivačné štipendium

Kto má nárok na motivačné štipendium? Aké typy motivačných štipendií existujú? Štipendijný fond, štipendijný poriadok. Štipendium za mimoriadne výsledky. Informácie nájdete na stránke Motivačné štipendium.

Študijný poradca na vašej škole

Vyhľadajte svojho študijného poradcu z mäsa a kostí. Každá škola/katedra má svojho študijého poradcu, ktorý rieši:

  • Predmety a kredity (nejasnosti v kreditoch, zápis predmetov, opakovanie predmetov, odoberanie, resp. zrušenie predmetov.
  • Poskytnutie informácií o študijnom programe (základné rozdelenie predmetov na povinné, povinne voliteľné a výberové predmety – pomoc pri zostavovaní študijného plánu).
  • Rozvrh (kolízia, príp. nenasadenie niektorej z rozvrhových jednotiek, presun rozvrhovej jednotky).
  • Pripomienky / návrhy /výhrady /sťažnosti vo vzťahu k štúdiu.

[studijny-poradca-widgety]

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥