Ukážkový test na prijímacie skúšky zo SLJ

Ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.

Kritériá pre prijatie na strednú školu

Kritériá pre úspešné prijatie na štúdium môžu ale nemusia závisieť od prospechu v druhom stupni základnej školy.

Zadanie

 • Test obsahuje pravopisné cvičenie a 16 úloh zo slovenského jazyka a literatúry.
 • Na vypracovanie testu máte 60 minút.
 • Píšte čitateľne. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé písmená.
 • Želáme vám veľa úspechov.

Ukážka testu

 1. Miloš, Karol, Milada, Ľubka a Lacko si chceli zorganizovať vlastnú súťaž SUPERSTAR. Súťažiť by mali podľa abecedného zoznamu. Kto pôjde vystupovať ako tretí v poradí?

a) Ľuboš
b) Milada
c) Ľubka
d) Lacko

 1. Nájdite, ktoré slovo má iný počet hlások ako ostatné?

a) nachádzal

b) podzemný

c) kamenný

d) neochotne

 1. Nájdite, ktorá z viet má stúpavú melódiu:

a) Aj tebe sa páčia zvieratká?

b) Mám rád všetky zvieratká.

c) Aké krásne zvieratká!

d) Ktoré zvieratko máš rád?

 1. Podčiarkni slová, pri ktorých dochádza k spodobovaniu:

zbližovať sa, vzpínali sa, kamenný, vľavo, ľahkosť, bez ktorého, včela

 1. K slovám napíšte antonymá:

a) začiatok __________

b) východný __________

c) dnu __________

d) všetci __________

 1. Podstatné mená napíšte v uvedenom tvare:

a) sused (N pl.) __________

b) priateľ (G pl.) __________

c) krv (G sg.) __________

d) sestra (I sg.) __________

 1. Pomenujte vetné členy vo vete: Snaha zvíťaziť mu dodávala odvahu.
 1. Od slov v zátvorke utvorte privlastňovacie prídavné mená:

a) vedkyňa (vynález) __________

b) susedka (peniaze) __________

c) športovkyňa (výkon) __________

 1. Označ, ktorá z hier nestavia na zrakovom kontakte:

a) rozhlasová

b) televízna

c) bábková

 1. Pomenujte uvedené básnické prostriedky:

a) potôčik onemel __________

b) vysokí sťa jedľa __________

c) zlatisté pole __________

d) srší z neho radosť __________

 1. Vypíšte slovo, ktoré do uvedeného radu slov nepatrí:

a) epická báseň, lyrická báseň, legenda__________

b) dráma, epika, lyrika, óda__________

c) metafora, metonymia, anekdota, personifikácia __________

 1. Inštitúcia Matica slovenská sa nachádza:

a) v Bratislave

b) v Martine

c) v Košiciach

d) v Banskej Bystrici

 1. Ktoré z nasledujúcich slov sa nevzťahuje na poéziu:

a) recitácia

b) strofa

c) dramaturg

d) básnik

 1. Ktoré vysvetlenie príslovia je správne? Čo si kto navaril, nech si aj zje:

a) Každý má znášať dôsledky svojich činov.

b) Jedlo nech je iba ten, kto si ho pripravil.

c) Nepatrí sa nikomu ujedať z jeho jedla.

d) Kto nepracuje, nech neje.

 1. Označ nesprávnu možnosť priradenia autora k dielu:

a) Andrej Sládkovič – Marína

b) Ivan Krasko – Nox et solitudo

c) Ján Hollý – Svätopluk

d) Ľudovít Štúr – Malomestské rozprávky

 1. Doplňte správne odpovede:

a) Jeden riadok básne je __________ .

b) Viac veršov vytvára __________ .

c) Balada je žánrom __________ literárneho druhu.

Komentáre k článku Ukážkový test na prijímacie skúšky zo SLJ (9)

 1. Vzorové otázky na prijímacie pohovory zo SJL

  1. Aký druh rýmu využil autor v nasledujúcich veršoch?
  „Pravde žil som, krivdu bil som,
  verne národ môj ľúbil som:
  to jediná moja vina
  a okrem nej žiadna iná.“
  a) striedavý
  b) obkročný
  c) združený
  d) prerývaný

  2. Krátky epický žáner, v ktorom vystupujú zvieratá, ktoré hovoria a konajú ako ľudia a na konci ktorého plynie ponaučenie sa nazýva:
  a) balada
  b) báj
  c) bájka
  d) poviedka

  3. Akým slovotvorným postupom vznikli slová: zverolekár, vodováha, cukrovar, plynovod, nosohltan
  a) odvodzovaním
  b) skladaním (spájaním)
  c) skracovaním
  d) odvodzovaním a skladaním

  4. Vyber možnosť, v ktorej má slovo priradený správny skloňovací vzor:
  a) s traktoristom – vzor chlap
  b) z husi – vzor ulica
  c) na poli – vzor mesto
  d) z tašky – vzor žena

  5. Ktorý vetný člen sa nenachádza vo vete:

  Na oslavu narodenín prišli všetci.
  a) prívlastok
  b) predmet
  c) podmet
  d) prísudok

 2. Mozes poprosiť výsledky z tohto testu ?😁dikees.Do pondelka prosím v pondelok mám prijímačky 😁

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥