Nové testy 2024: Prijímačky zo slovenčiny na bilingválne gymnázium

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na bilingválne gymnázium. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu a správne odpovede nájdete na konci tejto stránky.

Zadanie testu

Charlotte Brontëová –  Jana Eyrová (Úryvok)

Noc uplynula rýchlo. Bola som taká ustatá, že sa mi ani nič nesnívalo. Zobudila som sa len raz. Vonku v prudkých poryvoch skuvíňal vietor, dážď sa lial ani z krhly a uvedomila som si, že slečna Millerová leží pri mne. Keď som poznove otvorila oči, hlasne cengalo. Dievčatá už boli hore a obliekali sa. Ešte nesvitalo a v spálni blikali dva kahance. Aj ja som vstala, aj keď nasilu. Bolo ukrutne zima a drgľovalo ma, kým som sa ako-tak obliekla.

Keď sa uvoľnilo umývadlo, umyla som sa. Čakala som však hodnú chvíľu, pretože na šesť dievčat bolo len jedno; stojany s umývadlami stáli prostred miestnosti. Opäť zacengalo. Všetky dievčatá sa zoradili do dvojstupu, a tak zišli po schodoch do chladnej a nejasne osvetlenej učebne. Slečna Millerová sa zas hlasne pomodlila a potom zvolala: ,,Podľa tried!“ Nastal šum a haravara a slečna Millerová nás niekoľko ráz napomínala a okríkla: ,,Ticho!“ a ,,Zachovajte poriadok!“

Keď hurhaj stíchol, videla som, že dievčence sedia v štyroch polkruhoch pred štyrmi stolmi. Všetky držali v rukách knihy a na každom stole pred prázdnou stoličkou ležala veľká kniha podobná biblii. V diaľke zacengal zvonec a nato vošli do učebne tri ženy. Posadali si každá za iný stôl a slečna Millerová si sadla na štvrtú prázdnu stoličku celkom pri dverách, okolo ktorej sa zhromaždili najmenšie dievčatá.

1. Do ktorého literárneho druhu patrí dielo, z ktorého je ukážka?

 • A. do lyriky
 • B. do epiky
 • C. do drámy

2. Román je:

 • A. veľká epická forma
 • B. základný literárny druh
 • C. krátky epický útvar

3. Vyber z uvedených údajov tie, ktoré sú príznačné pre dievčenský román.

 • A. Čerpá námet z minulosti a vyznačuje sa dobrodružným dejom.
 • B. Je určený dospievajúcim dievčatám, hlavnou postavou je hrdinka.
 • C. Je písaný formou denných záznamov a má monografický charakter.
 • D. Autor sa výrazne orientuje na citovú stránku života, konflikty sa odohrávajú v prostredí, v ktorom hrdinka žije.

4. Ktoré z nasledujúcich diel patrí do rovnakého literárneho útvaru ako dielo, z ktorého je ukážka?

 • A. Tri gaštanové kone
 • B. Malý princ
 • C. Anna zo Zeleného domu
 • D. Jar Adely Ostrolúckej

5. Aký literárny útvar tvorili autori?

 • A. Lucy Maud Montgomeryová – …..
 • B. Agatha Christieová – …..
 • C. Jack London – …..

6. Aký druh rozprávania je použitý v ukážke? Zdôvodni jednou vetou.

7. Pre ktorý jazykový štýl je charakteristické využitie všetkých jazykových a výrazových prostriedkov, uplatnenie rôznych slohových postupov, najčastejšie opisného a rozprávacieho, autor vyjadruje subjektívne názory, nálady a pocity?

 • A. pre hovorový štýl
 • B. pre publicistický štýl
 • C. pre rečnícky štýl
 • D. pre umelecký štýl

8. a) Vyhľadaj v zvýraznenej časti úryvku príklady na umelecké jazykové prostriedky:

 • A. personifikáciu …..
 • B. epiteton …..
 • C. prirovnanie …..

8. b) Čítam Brontëovú je: …..

9. Do ktorého obdobia by si zaradil/a príbeh hrdinky Jany Eyrovej na základe niektorých reálií, ako sú stojany s umývadlami uprostred miestnosti, kahance, ktorými sa svietilo, režim v internátnej škole …?

 • A. do nedávnej minulosti (do minulého storočia)
 • B. do dávnejšej minulosti
 • C. do súčasnosti

10. Nahraď priame pomenovanie ľudskej vlastnosti nepriamym pomenovaním (frazeologizmom):

 • A. Kto je lenivý …..
 • B. Kto je šikovný, bystrý …..
 • C. Kto je sýty …..

11. V časti úryvku (Vonku v prudkých poryvoch ….. v spálni blikali dva kahance.) dochádza k spodobovaniu hlások:

 • A. päť ráz
 • B. šesť ráz
 • C. tri razy
 • D. štyri razy

12. a) Ktoré z uvedených slov je synonymom k slovu nasilu?

 • A. napokon
 • B. nadmieru
 • C. nerád, proti svojej vôli
 • D. náročky

12. b) antonymom (opozitom) je slovo …..

13. Pretransformuj (zmeň) uvedenú vetu z úryvku z nepriamej reči na priamu tak, aby bola uvádzacia veta uprostred priamej reči.

Pani Millerová prikázala dievčatám, aby sa všetky zoradili do dvojstupu a zišli po schodoch do učebne.

14. Aký druh viet sa podľa obsahu v úryvku nevyskytuje?

 • A. oznamovacie
 • B. rozkazovacie
 • C. opytovacie
 • D. zvolacie

15. Ktoré slovo v druhej vete je prostriedkom súdržnosti (nadväznosti) textu? Vypíš ho.

Keď hurhaj stíchol, videla som, že dievčence sedia v štyroch polkruhoch pred štyrmi stolmi. Všetky držali v rukách knihy a na každom stole pred prázdnou stoličkou ležala veľká kniha podobná biblii.

16. Slová nesvitalo, spálňa, umývadlo, dvojstup, chladnej, osvetlenej, pomodlila sú utvorené – okrem jedného – rovnakým spôsobom. Akým spôsobom je utvorené slovo, ktoré sa od ostatných odlišuje?

 • A. odvodzovaním
 • B. skladaním
 • C. spájaním
 • D. skracovaním

17. V ktorej z možností je v slovách uplatnené pravidlo o rytmickom krátení?

 • A. umývadlo, hodnú, chvíľu
 • B. ustatá, nesnívalo, prudkých
 • C. rýchly, dievčatá, v spálni
 • D. okríkla, stíchol, prázdnu

18. Ktorá z viet neobsahuje neohybný slovný druh?

 • A. Zobudila som sa len raz.
 • B. Jana Eyrová opúšťa neutešené prostredie domu svojej tety.
 • C. Všetky dievčatá sa zoradili do dvojstupu.
 • D. Nastal šum a haravara.

19. Vo vete „Staré stojany s umývadlami stáli prostred miestnosti.“ je podčiarknuté slovo:

 • A. príslovka
 • B. podstatné meno
 • C. častica
 • D. predložka

20. V úryvku vyhľadaj po jednom príklade na číslovky:

 • A. základné …..
 • B. radové …..
 • C. násobné …..

21. Od uvedených prídavných mien utvor príslovky. Aký druh prísloviek si utvoril/a?

 • A. ustatá › ….. – …..
 • B. prudkých › ….. – …..
 • C. ďaleký › ….. – …..
 • D . ranný › ….. – …..

22. Podstatné mená noc, krhla, vietor, dážď, učebňa sa skloňujú podľa vzorov:

 • A. kosť, žena, dub, stroj, ulica
 • B. kosť, ulica, dub, stroj, dlaň
 • C. kosť, žena, stroj, stroj, dlaň
 • D. kosť, žena, dub, stroj, dlaň

23. a) Z prvých deviatich viet úryvku vypíš zámená:

 • A. osobné základné …..
 • B. ukazovacie …..

23. b) Utvor všetky tvary rozkazovacieho spôsobu od slovesa vstať

24. Utvor privlastňovacie a vzťahové prídavné mená od nasledujúcich slov: privlastňovacie prídavné meno vzťahové prídavné meno

 • A. Slovák › ….. …..
 • B. žena › ….. …..
 • C. spisovateľ ›….. …..

25. Koľko prisudzovacích skladov má súvetie: Ešte nesvitalo a v spálni blikali dva kahance.

 • A. jeden
 • B. dva
 • C. ani jeden

26. Dievčatá sa obliekali. Rozvi holú vetu o: zhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta a nezhodný prívlastok.

27. K uvedeným vetám priraď správne len jedno písmeno, ktoré označuje ich druh.

Vonku mrholilo. ….. Bola som taká ustatá, že sa mi ani nič nesnívalo. ….. Zobudila som sa len raz. ….. Noc uplynula rýchlo. …..Všetky dievčatá boli zoradené v dvojstupoch. ….. Ticho! …..

 • A. Jednočlenná veta neslovesná
 • B. Dvojčlenná veta neúplná ( so slovesným prísudkom)
 • C. Dvojčlenná veta úplná so slovesno – menným prísudkom
 • D. Jednočlenná veta slovesná
 • E. Jednoduché súvetie so spojkou.
 • F. Dvojčlenná veta úplná rozvitá

28. Ktorý druh slov sa vyskytuje v texte?

 • A. slová cudzieho pôvodu
 • B. zdrobneniny
 • C. slová s citovým zafarbením
 • D. odborné názvy

29. Doplň chýbajúce hlásky a čiarky:

Bl-skanie a hrmenie sa čoraz väčšm- približovalo. Nad štíhl-m- topoľmi sa v tmav-ch mrakoch zabl- slo. Na západnom hor-zonte naberá obloha tmav- odtieň ktor- sa postupne ro-širuje. Sú to zlovestné búrkové mračná. Naduté vo svojej p-che r-chlo prikr-jú oblohu. Vietor sa mení na pru-kú v-chricu. Ro- trhnuté nebo chrlí prúd- vody na rozohriatu zem. Nem-losrdne pustoší a b-čuje drobn-m- kr-štálikmi ľadu všetko čo sa mu postav- do cest-. Zb-té klas- si pomaly líhajú do lepkavého bahna. A smutn- hospodár- už vedia že búrka sa prehnala v nevhodnom čase. V hlave im ostal len v-r ak-chsi temn-ch m-šlienok.

Riešenie testu

Komentáre k článku Nové testy 2024: Prijímačky zo slovenčiny na bilingválne gymnázium (29)

 1. Dobrý deň dobre by bolo keby ste doplnili aj výsledky z testov zo slovenského jazyka a literatúry
  Je to výborná vec, že sú k dispozícii testy, ale lepšie by bolo keby sa dali odkontrolovať výsledky.
  Môžte ich doplniť?

 2. Páči sa mi že sú tu takéto testy no ešte viac by sa nie len mne ale aj iným ľudom keby sú k tomu aj riešenia ktoré tu nie sú od roku 2018 pane bože kde to sme že nevieme dať blbé odpovede ja len že veľa ľudí by túto stránku používalo no nemôže lebo k tomu nie sú odpovede prosím o doplnenie

 3. cococina toto cista sak tu odpovede 5 rokof nevedia dzignut traktore vas za toto spresuju

 4. Nebеzреčná čаsť kurčаťa
  Tátо čаsť kurčаťa by sа niкdy nеmala jеsť

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥